II.
Személyi bibliográfia

Saját kötetei
Saját és társszerzős tankönyvei
Sugárzott, ekranizált és színre vitt művei
Gyűjteményes kötetekben, antológiákban megjelent írásai és fordításai
Szerkesztői bibliográfiája
Újságmelléklet és folyóiratok szerkesztése*
Könyvsorozatok, évkönyvek, antológiák szerkesztői gondozása
Könyvsorozatok fő- és fel. szerkesztői gondozása

Saját kötetei

1968

LASKÓI ESTÉK. Vallomások. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék, 1968, Forum. Symposion Könyvek 14., p. 185.
Tart.: I. Előzmények: Nyílt levél Gál Jánosnak [Fábri Zoltán Dúvad c. filmje szereplőjének] – Nyílt levél barátomnak [Domonkos Istvánnak], avagy vallomás Niels Nielsenről – A forradalmár útjai [Reflexiók Sinkó Ervin Aegidius útra kelése és Áron szerelme c. kisregényeire: 1. Aegidius tragikus tartufferiája. 2. Áron, a politikus forradalmár] – Vallomás az ideálokról – Vallomás Áronnak, mintha élne [Reflexiók Sinkó Ervin Áron szerelme c. kisregényére]. – II. Laskói esték. Tett helyett napló – III. Laskói konklúzió: Vallomás a vallomásról. 1. A vallomás ma. 2. „Embert mutatok be... és ez az ember én vagyok”. 3. „Az ember legalább hű tanú maradjon”. 4. A hallgatás kísértése. 5. A vallomás: líra, de nem költészet – Koegzisztencia, taktika és etika – IV. Utószó helyett.

1970

THEATRUM MUNDI A LA JOSZIF VISSZARIONOVICS SZTÁLIN. Szerk. Podolszki József. Újvidék, 1970, Új Symposion kiad. Symposion Füzetek 03., p. 34 [pag. nélk.]
Tart. [Cím nélk. bevez. a Slánsky-pörről] – 1. Theatrum mundi: Drámaírás sztálini módra – A sztálini premier [Prágában] – Az eszmei mondanivaló: a titoista Jugoszlávia – Ahol a börtönőr is fogoly – A nagy rendező szereplő is egyúttal. 2. Legjobb szándékkal – a Pokolba: A preparálás eszményi alanya: a hívő-forradalmár – Akinek a hit: létfeltétel – A hit luciferi hatalma – A szervezet felzabálja az embert. 3. Történelmi lecke jelennek és jövőnek – Nyílt levél ifjú barátomnak a sztálinizmus ügyében.

FORRADALOM ÉS ETIKA SINKÓ ERVIN ÉLETMŰVÉBEN. Doktori disszertáció. Újvidék, 1974, BTK Magy. Tansz. Soksz. gépir., 383+27 p. jegyz.
Tart.: Bevezetés – I. Etika és mozgalom [1914–1919]: (A) Az egzisztenciális rezervátumtól a szabadkai Munkásotthonig (B) A szociáldemokrácia „moráljának” hedonista-„etikus” kritikája (C) A visszatérés imperativusai: etika, esztétika, individualizmus (D) A tárgyát lelő etika változatai: Ady és Kassák antimilitarizmusának vonzásában (E) A tárgyát lelő etika változatai: Október, őszirózsás forradalom, „Internationale” [Bp.] – II. Etika és forradalom [1919]: (A) A nélkülözhetetlen távlat: messianizmus és történelem (B) A nélkülözhetetlen távlat: szellemi forradalmiság és magyar valóság (C) Etika és reálpolitika (D) Etika és pedagógia (E) Etika és utópia (F) Etika és egyes emberi élet: krisztiánus erkölcs és kommunista [gyakorlati] magatartás – III. Etika és soronkívüliség: 1. Homo Christii (A) Krisztianizmus és létélmény (B) Krisztianizmus és etika (C) Etikai „modellek” útvesztőjében. 2. Etika és mozgalom [1927–1941]: (A) „Senkiföldi” pozíció: a „rossz szabadság” magánzárkája (B) A konzekvens eticizmus (C) A „kétarcú” individualizmus (D) A „kétarcú” stigmatikus fantázia (E) A nem-tevékeny erkölcs irodalmi felszámolása (F) A nem-tevékeny erkölcs gyakorlati túlhaladása (C) Etika és forradalom [1941–1945]. IV. Kitekintés, konklúzió: (A) „Megoldás” helyett: vívódás mindvégig [1945–1967] – (B) Etika és történelem, etika és irodalomtörténet – Jegyzetek.

1975

VÁZLATOK EGY PORTRÉHOZ. Sinkó-variációk ‘63–73. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék, 1975, Forum. Symposion Könyvek 41., p. 470.
Tart.: Előszó helyett: részlet egy interjúból. I. Ecce homo: Ecce homo (Variációk Sinkó Ervin életművére) – A barikádtól a katedráig – Az etikus ember realizmusa (Széljegyzetek Sinkó Ervin szépprózájáról). II. Forradalom és etika: Aegidius és Áron (1) Aegidius tragikus tartufferiája (2) Áron, a politikus forradalmár – A hitetlen hívő (1) Ember a forradalomban, forradalom az emberben (2) Hit és cselekvés (3) Hit és „véres mítosz” (4) A hitromboló érzéki megismerés (5) „Jobbról igenek, balról nemek pofoznak...” III. A forradalmár útjai: A korán meglelt és korán elveszített Haza – Az „élet”, mellyel nincs mit kezdeni – Olvasmányok, melyek nem csak „olvasmányok” – Individualizmus, esztétika és etika – Nemzedék, melyet megcsúfolt a történelem – „Egész világ gyehenna” – s nem halt meg minden külön pokol... – Az emigráns ember útja. IV. Esztétika és etika: „Az új művészet él”. Kassák Lajos és Sinkó Ervin vitája 1925-ben – „A homokóra madarai”. Déry Tibor és Sinkó Ervin vitája 1927-ben (I. Az előzmények. I.1. Adytól Kassákig I.2. Vissza Adyhoz I.3. A krisztiánus esztéta. II. A vita III. Tanulságok). – Sinkó Ervin Petőfi-képe (1. Arany vagy Petőfi? 2. „A féktelen gyűlölet virágai”, avagy a romantikus forradalmi líra krisztiánus elutasítása 3. Petőfi, a költő a „kevesek forradalmainak” országában 4. Vers és szerep 5. Vallomás és inkognitó, avagy a „közismert” Petőfi legendája 6. A „vízió logikája”, vagy a „közérthető” Petőfi-vers legendája 7. Módszer és példa). – Kísérlet egy irodalomszemlélet körvonalazására. Sinkó Ervin művészi hitvallása (I.1. Költészet és valóság I.2. Az irodalomelméletek „klasszikus” kérdései: téma és tartalom, tartalom és forma, valóság és ábrázolás, kor, stílus, irányzat, egyetemes lirizmus) I.3. Egy kitérő: Sinkó Ervin és a szocrealizmus I.4. Ecce homo. – II.1. Mit adhat a költő? II.2. A költészet „eretneksége” II.3. Nevükön nevezni a dolgokat II.4. Sziszüphosz utóda, a költő. – III.1. Esztétikum-etikum, avagy bevezető a „haszontalan művészet” problematikájába III.2. Vox humana III.3. El nem múlni az idővel III.4. Az irodalom kétféle története IV. Epilógus helyett) – V. Függelék: Reflexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról – és egy indítvány [S.E. 25 kötetből álló, válogatott műveinek kiadására]. – Jegyzetek – A kötetben szereplő Sinkó-művek mutatója – Névmutató.

1977

EMBER A FORRADALOMBAN, EMBER A SORON KÍVÜL. Vázlatok egy portréhoz II. Szerk. Szilágyi Károly. Újvidék, 1977, Forum. Symposion Könyvek 52., p. 465.
Tart.: Előszó – I. Ember a forradalomban [1918/19]: Antimilitarizmus, avagy az első lépés a Forradalom felé – „Rohanunk a forradalomba”: Október, őszirózsás forradalom, „Internationale” – A szellemi és „szellemi” forradalmiság magyar táptalaja – A reálpolitikus – A pedagógiai Erosz megszállottja – Az utópia igézetében – A logikus paradoxon: tolsztoji program „odabent”, kommunista magatartás „idekint” – II. Ember a Soron kívül: 1. Homo Christii: Az egyháztalan krisztiánus. 2. A Senkiföldjén: A „gazdátlan világ” peremén, a permanens világháború tudatával – Idegenül Nyugaton, idegenül Keleten – Megkötő démonok: stigmatikus fantázia és hitromboló érzéki megismerés – A „rossz szabadság” foglya. 3. Vissza a Sorba: Vox humana: „a közösség rossz lelkiismerete” – A következetes individualizmus – A tett-nosztalgiától a tett-kényszerig – A nem-cselekvés alibije: az írás mint tett-pótlék – Politika, mégis és ismét: politika – III. Függelék: A palackposta érkezése, avagy jegyzetek Sinkó Ervin nehéz honfoglalásáról – Jegyzetek – Mutatók: A könyvben szereplő Sinkó-művek mutatója – Névmutató.

ELLENVERSEK, ETHOSZOK. Újvidék, 1977, Forum Nyomda. A szerző kiad. Ervin Iszidorovics halálának 10. évfordulójára, 37 p.
Tart.: I. Ljubljanai ősz, anno Domini 1975: Aktuális teendő – Antivers – Vers és félelem – Áldás – Fejfájás – Ady-parafrázis ‘75 szeptemberében – Zaj, belülről – Tolakodó párbeszédfoszlányok egy regényből, ugyanott, ugyanakkor – Nyomorúság-dialektika – Egy kamasznosztalgiára – G. öröme a nyomorúságban – Áldás II. – Érték-dialektika – Naiv oltár, félelemből rakva – Stigma – Imperativus – Antropológia-töredék – Vers és félelem II. – Rezümé a 35. születésnapra – Álom – Szerénytelen fohász – Epilógus. II. Ellenversek, ethoszok 1. Életre, szerelemre, közéletre: Létbizonyosság – Óvodás a temetőben – Disszonáns gyermekrigmus ‘75 telén – Tömörített gyászjelentés – Perpetum mobile – Fölösleges intelem – Ellenóda a Szerelemhez – Az Abszolútum ára – Csillagléptekkel – Lehetséges meglepetés – Megválaszolhatatlan kérdés G.-hez, iróniával és pátosszal – Lehetetlen lehetőség – Mentségkérés kíméletlen versre – E századi sors – Történelmi fejlődés – Refrén egy meg nem írt bürokrata-nótához – Fal és messianizmus, avagy traktátum a falról és a fejről – A rehabilitált. 2. Életre és irodalomra: Napok hordaléka, egyenes arányban – Balsejtelem – Család és irodalom – Filosz-optimizmus, avagy a halhatatlan cédulák – Parafrázis, némi kétellyel – Történelmietlen aggály – Valóság-irodalom – Biztonságvédelem – Élet és irodalom – Filosz-optimizmus II. – A Városról, a Városunkról – Epilógus gyanánt: egy műfaj nélküli lírikus olvasónaplójából.

1979

SINKÓ ERVIN A HORVÁT IRODALOMBAN. Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959. Újvidék, 1979, Hung. Kut. Int. Írói Bibliográfiák 1., p. 38.
Tart.: Előszó I. Sinkó Ervin közéleti tevékenységéről a zágrábi években II. S.E. szerepléséről a horvát (és jugoszláv) irodalmi életben III. S.E. irodalmi vitái: III.1. Vita a Tizennégy nap horvát kiadásáról III.2. Vita az Izvor c. folyóiratról III.3. „Affér” S.E. JAZU-tagsága kapcsán III. S.E. és Grga Gamulin vitája III.5. Vita a Krugovi c. folyóiratról III.6. Vita S.E. Elítéltek c. drámájáról III.7. A Supek/Pogledi-vita IV. Interjúk, körkérdésekre adott [S.E.-]válaszok V. S.E. horvátul megjelent könyvei VI. Horvát nyelvű különlenyomatok, elő- és utószók, gyűjteményes kiadványokban való szereplés VII. Horvát (és más délszláv) lapokban, folyóiratokban közölt S.E.-írások VIII. S.E. műveinek kritikai fogadtatása a horvát (és más délszláv) irodalomban – Névmutató.

1980

SZÓAKCIÓ I. köt. Adalékok irodalmunk szellemrajzához. Szerk. Kovács-Ács Károly. Újvidék, 1980, Forum. Esszék, tanulmányok sor. [sz.n.], 210 p.
Tart.: Előszó – Elődök nyomában, nyolc megállóval: Első megálló: pillantás a kezdetre – Második megálló: glosszák a régi Híd-ról, a régi Symposion indulásának előestéjén: I. Az indulás: hadüzenet „a vajdasági közöny makacs jegének”. II. A Tűz csiholója – Harmadik megálló: Írás a Vajdaságban, avagy széljegyzetek a „vajdasági irodalom” margójára, fél évvel az Új Symposion indulása előtt. I.1. „Vajdasági irodalom”, vagy „irodalom a Vajdaságban”? I.2. A „Szenteleky-rejtély”: szerep- és sorsvállalás I.3. „Teljesen és végzetesen önmagunkra vagyunk utalva”. II.1. Kisebbségi kritérium, „vajdasági” mérce. II.2. Program és eredmény: a vicinális irodalom. II.3. A nagy paradoxon: a „tiszta irodalom” politikuma – Negyedik megálló: az ékverők, avagy újabb variációk a régi Hídra, az Új Symposion indulásának előestéjén: I. „Mozdulatlan tájunkon megmozdítani az emberben az embert”. II. Az ékverés – Ötödik megálló: a Híd-repertórium tanulságai. I. A folyóirat politikai publicisztikája. II. Általánosabb tanulságok – Hatodik megálló: tér és idő, avagy B. Szabó György és kora. – Hetedik megálló: megújhodás – megoszlás nélkül? (B. Szabó György és az 1950/51-es nemzedékvita): I. A nemzedékké válás kísérlete. II. A vita: Élet-, s nem teóriacentrikus irodalmat – Emberközpontú poézist, s nem „a termelőeszközök költészetét” – Durván politizáló „forma” helyett: formakultúrát – III. Megújhodás – megoszlás nélkül? – Nyolcadik megálló: (hipo)tézisek irodalmi baloldalunk múltjáról és jelenéről: 1. Elvi előfeltételezések. 2. A jugoszláviai magyar irodalmi baloldal „abszolútum”-szolgálatának változatai (1918–1945). 3. Irodalmi baloldalunk „abszolútum”-szolgálatának felszabadulás utáni változatai – Jegyzetek [a kötet fejezeteihez] – Névmutató.

1982

SZÓAKCIÓ II. köt. Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához. Szerk. Kovács-Ács Károly. Újvidék, 1982, Forum. Esszék, tanulmányok sor. [sz.n.], 331 p.
Tart.: Húsz év múltán – I. A magunk nyomában két évtizeden át, avagy kitépett lapok egy nemzedéki krónikából: 1962–1980. II. A nemzedéki szellemiség nyomában két évtizeden át, avagy egyéni alkotás és nemzedéki szellemiség: Bonyolult kritikusi örömök [Bányai János]: (1) Korszerűség a „vajdasági ég alatt” (2) A kritikaelmélet polgárjoga, avagy a műbírálat mint alkotás és ítélet (3) A kritikusi tárgyilagosság, avagy mit kezdjünk a poétikai szimpátiáinkkal? (4) „Érzelemnélküliség”, avagy a kétmeggyőződéses álláspont veszélye? (5) Kritika és esztétika (6) Az analitikusság, amely nélkül – „nem megy”... (7) Az elemzés célpontjai, közelebbről (8) A „szabályrontó” antidogmatizmus (9) A módszer határvonalai (10) A „testre szabott” módszer (11) Az „ember- és életközpontúbb” kritika magánigénye (12) Stílus és műfaj (13) Az elméleti „tizenkilencedikszázadiság” túlhaladása (14) A látszólagos paradoxon, avagy a nyelv mint műalkotás (15) Módszer, stílus, műfaj – és megváltozott kritika-funkció (16) Az immanens értékeken túl – Nemzedéki kritikus, egyéni arcéllel [Utasi Csaba]: (1) A hármas tagadás és a sinkói hagyomány nemzedéki affirmálása (2) Létélmény és magánetika (3) Az elkötelezettség személyes igénye (4) Szöveg- s nem teóriacentrikus beállítottság, paradox hagyományosság (5) Az esztétikum/etikum keresése, és ami ebből következik (6) Genetikus-strukturális művizsgálat, szubjektív ítéletmondás (7) A nemzetiségi kritikus rendhagyó szigora (8) A meg nem tagadott tagadás és a nemzetiségi kritikus nemzedéki szigora (9) A megtagadott homo ludens és szélsőséges avantgarde (10) Újklasszicizmus és mérsékelt modernség? (11) Három példa (12) Két filológiai korrekció s egy röpke megjegyzés a kötetszervezésről – A Rátkától az Áthúzott versekig [Domonkos István]: (1) Ajánlás helyett (2) A tág horizontok költője (3) „Fájok: vagyok!” (4) „Megnevezhetetlen szent dolgokat keresek” (5) „A vers nem dér: a romlás folytatódik vele...” (6) A Rátkától a Kiki-ciklusig (7) Valóban mi lesz velünk [Kislányom: Görögország; Az élet az a német város] (8) A költő áthúzza verseit – Idegenség és panaszos aktivizmus [Fehér Kálmán]: (1) Akvárium és Panaszok (2) Vers és Vajdaság (3) Nemzedéki krónika (4) Mit ér a költő – ha vajdasági? (5) Idegenség és aktivizmus (6) Ars poetica (7) Idegenség és történelem – Az esztétizmus politikumától a radikális ellenesztétizmusig [Tolnai Ottó]: (1) Egység a különbözésben (2) A „tiszta” esztétikum politikuma (3) A félreismert gerillizmus és jelentésárnyalatai (4) Mi lesz velünk, gerillizmus? (5) A politizálódás felgyorsuló folyamata (6) Versek harmincötön túl, organikus kötetszervezésben (7) Rekapituláció, elsődleges jelentéssel (8) Szemléleti, módszertani és verstechnikai rekapituláció (9) Létélmény-rekapituláció (10) Rekapituláció másodlagos jelentéssel: önéletrajzi összefoglalás (11) A Világpor porai (12) Világpori por-poetica, világpori ars lisztica (13) Porbarántott/lisztbemártott nevek, micsoda nevek! (14) Képzetek szabad társítása: a képzettársulás szabadsága (15) Radikális ellenesztétizmus, avagy cséphadaró-beütések a nulláslisztbe – Makróékról, másfél évtized múltán [Végel László]: (1) A nomádság szociológiája: a „rendes” világ békatávlatból (2) A nomádság szociológiája: a nemzedéki összeférhetetlenség anatómiája (3) A bénító nemzedéki helyzettudat (4) A réssistance eszköztára (5) Értékek és értéktelenségek, avagy a Nihil és a Remény közti űr kitöltése – Jegyzetek – Névmutató – A szerző munkái.

PISMA SA PANONSKOG ASFALTA. Eseji. Prevod sa madjarskog Josip Varga [Levelek a pannon aszfaltról. Esszék. Magyarból fordította Varga József]. Szerk. Várady Tibor. Novi Sad, 1982, Srpska čitaonica i knjižnica Irig osnovana 1842, Stražilovo sor., 90. könyv, 119 p.
Tart.: Prvo pismo [Első levél]. – I. „Baza”, „baza”... [Az „alap”, az „alap”...]. II. Šire perspektive [Szélesebb távlatok]. III. „Atmosfera”, ah ta „atmosfera”! [A „légkör”, ah, az a „légkör”!]. IV. Pretenzije, vrednosti, kriterijumi [Pretenziók, értékek, értékkritériumok]. V. Mladi, ti mladi! [A fiatalok, ó, a fiatalok!] – Post festum, ili poslednje pismo koje se može čitati i kao zaključak [Post festa, avagy az utolsó levél, mely záradékként is olvasható].

1986

HÉTEZER NAP SZIBÉRIÁBAN avagy egy történelmi paranoia jugoszláv kritikája. Bp., 1986, ABC Független [Szamizdat] Kiadó. Eredeti megjelenés: Új Symposion 1979–1980., 142 p.
Tart.: I. Az egyedi sors drámája: 1. A szabályosan induló és „szabályosan” megtört életút. 2. „Szabadulás” és szabadulás. 3. A štajneri módszer, avagy a szocialista gyűjtőtáborok memoáríróinak keserű elégtétele. – II. A Gulag-világ – belülnézetből: 1. A táborrendszer štajneri története. 2. A Gulag sajátságos internacionalizmusa. 3. Fantasztikus számok, fantasztikus méretek. 4. A gazdasági bázis. 5. Profit, extraprofit – és a gazdasági irracionalitás. 6. A felépítmény: a Gulag „államrendszere”. 7. A felépítmény: a Gulag „jogrendszere”. 8. Lágerchierarchia: a „politikai vétkesek” többszörös kiszolgáltatottsága. 9. Az animalitás változatai: létminimum, gyerek- és asszonysors. 10. A „szabadulás” két alaplehetősége. 11. Magatartásmodellek. 12. A kétféle nézőpont. – III. Emberek, sorsok, esztelen áldozatok (A sztálinizmus štajneri kisenciklopédiája): Bevezetés. 1. Szovjetunióbeliek. 2. Külföldiek.
E könyv k.n. és é.n. röv. változatát vö.: A magyarországi szamizdat egy évtizedének bibliográfiája, 183. tétel.

1987

MŰ ÉS MAGATARTÁS. Eszék, kommentárok. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1987, Forum. Esszék, tanulmányok sor. [sz.n.], 232 p.
Tart.: Előszó – I. Kortársak: Egy költő-újságíró publicista költészete [Domonkos István: Redőny]: (1) Témarepertoár, mely emberséget revelál (2) A szociálisan angazsált, „részrehajló” szemlélet (3) A lírikus publicista módszere (4) Az újságírás személyes programja – Szakadó [Dudás Károly: Szakadó] – Vízbe nem vesző nyomokon [Baranyai Júlia: Vízbe vesző nyomokon. Fejezetek a Drávaszög történetéből] – A sivatag-lét lírikusa [Koncz István: Átértékelés] – A szociális érzékenység festő-poétája [Maurits Ferenc: Telep]. – Kapcsolat nélküli kapcsolatok, viszonytalan viszonyok [Várady Tibor: Az egérszürke szoba titka] – Jób etikája és bukása [Tóth Ferenc: Jób]: (1) Az eleve elrendelt hívőség (2) Az „ingyenes etika” (3) A teljes élet igénye: antihedonizmus aszkézis nélkül (4) A monstrum-hatalom, avagy a Sátánnal cimboráló Mindenható (5) Jób emberszemléletének korlátai (6) Birtoklástudat bűntudat nélkül? (7) Illúziók, naiv illúziók (8) Egy Isten, egy hit – vagy a Semmi? (9) Fanyar vereség, tragikum vagy abszurditás nélkül (10) A köz, mely cudarul cserbenhagyja saját küzdő tagját – Parabola etikáról és humanizmusról [Varga Zoltán: Életveszély]: (1) A kiabáló humánum és harsogó morál intézménye (2) Máté doktor szkepszise és utópiája (3) A meddőségre ítélt abszolutisztikus moralizmus (4) A megvetett dialektika (5) Absztrakt humanizmus, ó! (6) Világboldogítás fanatikus prófétizmussal? (7) Polgár György, az absztrakt humanizmus ellenpontja (8) A Metafizikai Hivatal metafizikai morálja (9) Vox humana – Irreálisan reális modern confiteor [Slobodan Šnajder: Confiteor]: (1) Prolegomena: glossza az életrajzi „irrealitások” lappália-voltáról és tárgytalanságáról (2) A történelmi „irrealitások” realitása (3) A „valóságos” Sinkó-életrajz dramatizálása helyett: a „kétszáz éves sinkóiság” drámai fenoménje (4) Záradék. Műfajtipológiai kísérlet: pikareszkdráma? dokumentális dráma? neoexpresszionista dráma? – A jugoszláv elbeszélő irodalmak „borgesi” vízválasztója. Hét elbeszélés meg egy vitakönyv, mely felkavart egy egész országot [Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke; čas anatomije]: (1) A megvádolt felmentetett – a konfliktus marad? (2) „Gyökértelenség” és „gyökeresség” (3) „Tárt kapuk döngetése” és „zsidó elfogultság”, avagy... (4) Össznemzeti mítoszellenesség kontra rejtett antiszemitizmus (5) A „leleplezett plagizátor”, vagy miért nem indít pert Danilo Kiš ellen dr. Ungvári Tamás is? (6) A korhű módszer és a borgesi „csel” (7) Érték és mérték (8) Ars epica – II. Élő hagyományok: A nemzedéki messianizmus [Lukács György 1918/19-es írásaiban] – Ember, aki visszanéz – és előre lát [Ady Endre: A magunk szerelme]: (1) Rekapitulációk (2) Létállapotok és programok „Anno 1913” (3) Értelmiségi és forradalom, forradalom és etika – Két antibarbarus [Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas években] – Tegnapi és mai önismeret [Gáll Ernő: Tegnapi és mai önismeret]: (1) E századi életút és etikus önkritikája (2) Témakör, mely magatartást revelál (3) Módszer és szellemiség (4) Tudományos közírás (5) Szemléleti nyíltság, alkotó marxizmus (6) Aktuális jelentés, korszerű „üzenet” – Egy eretnek emlékező [Az esszéíró Méliusz József]: (1) Irodalmi kávéház illúziók nélkül, vagy illúziók kávéház nélkül? (2) Az utazó ember (3) A mítosz-, önmítosz- és illúzióromboló (4) A demitizálás eszköztára (5) A prófétátlan prófétizmus (6) Az irodalomról – az irodalomból, vagy a „városos” ember hagyományvédelme (7) Avantgarde és népfronti baloldaliság (8) Műfaj és stílus (9) Érték és mérték: a téma, a szellemiség és a stílus egysége – Jegyzetek [a kötet írásaihoz] – A szerző értekező prózai kötetei.

1991

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZETI KALAUZ. Tanulmány és bibliográfia. Jugoszláviai magyar népköltészet IV. köt. Újvidék, 1991, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 24., 94 p.
Tart.: I. Parttalan népköltészet? – 1. Területi parttalanságok. 2. Történelmi/időbeli parttalanságok. 3. Etnikai, nemzeti-nemzetiségi és nyelvi parttalanságok. 4. Folklórszociológiai parttalanságok. 5. A kollektív vagy nem hivatásos jelleg és az individuális vagy hivatásos jelleg parttalanságai. 6. A szóbeliség és írásbeliség parttalanságai. 7. Folklóresztétikai parttalanságok. 8. „Abszolút parttalan” folklór irodalom, „abszolút medertelen” jugoszláviai magyar népköltészet? – II. A jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának válogatott bibliográfiája 1945–1985. – I. Folklor líra. 1. Általános kérdések. Összefoglaló és vegyes műfajú kiadványok, szövegközlő és -feldolgozó cikkek. 2. A folklór líra műfaji-tematikai csoportjai: a. A gyermekköltészet műfajai. b. A társas élet lírája. c. Szerelmi líra. d. Munka- és foglalkozásdalok. e. Panaszdalok. f. Történelmi és mozgalmi dalok. g. Mágikus és halotti líra. – II. Folklór epika. 1. Népballada. 2. Népmese. 3. Monda, memorat, hiedelemtörténet. 4. Kisepikus műfajok: a. Proverbiumok. b. Találósok. c. Anekdota. 5. Népi írásbeliség. – III. Szokásköltészet, színjátékszerű népszokások. – IV. Folklorizálódás és folklorizmus. – V. A jugoszláviai magyar népköltészet egybevető vizsgálata. – VI. Kutatástörténet: 1. Bibliográfiák. 2. Kutatók. 3. Kutatások, kiadványok. – Mutatók a bibliográfiához: 1. Tájegységek, helységek és más földrajzi nevek. 2. Folkloristák, szakírók, más személyek és népköltészeti szereplők. – A szerző szakmunkái: Tanulmánykötetek – Sajtó alá rendezett könyvek, elő- és utószók, filológiai jegyzetek és bibliográfiák.

Vö. párhuzamos kiadás: Újvidék, 1991, Forum – Hung. Kut. Int. közös kiad., 94 p.

1992

„LEHETETLEN” KAPCSOLATOK „LEHETETLEN” IDŐKBEN. Komparatisztikai tanulmányok. Újvidék, 1992, JMMT – Hung. Kut. Int. A JMMT Kiskönyvtára. Műfordítás és kapcsolattörténet 2., p. 145.
Tart.: Előszó helyett: pillantás egy [újvidéki] kapcsolattörténeti műhelyre – I. Ady Endre délszláv recepciójához: Az „Ady varázsától megejtett” szerb költő [Todor Manojlović] „holnapos” indulása. (1) A hármas receptor (2) A „holnapos” Manojlović nagybecskereki és budapesti hozománya (3) A Holnap városában, a Holnap városaiban – Adalékok Ady-fordításaink történetéhez. (1) Ady Endre horvátul (2) Egy szerb Ady-fordító [Danilo Kiš] indulása – II. Fejezet a magyar – horvát irodalmi kapcsolatok XX. századi történetéből: Opus krležiana a sinkói életműben. (1) Kapcsolat nélküli „kapcsolatok”, avagy a két művészetszemlélet tipológiai rokonsága a harmincas években. (2) Genetikus kapcsolatok, avagy Sinkó Ervin Krleža-interpretációja az ötvenes-hatvanas években. – III. „Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” időkben: (1) Előzetes betekintés (2) Az illírizmustól a modernáig: I. Tipológia helyett „kontaktológia”? II. Danicza Horvatzka, Slavonzka Y Dalmatinzka. III. „Magjarizmus, illirismus”, magyar – horvát negyvennyolc. IV. Bach-korszak, abszolutizmus. V. Dualizmus, realizmus. (3) A moderna kora: I. „Lehetetlen” kapcsolatok, továbbra is? II. Kapcsolatok a moderna mozgalommá érésének évtizedében. III. Kapcsolatok a moderna alkotói beérésének alkorszakában. – Felhasznált [szak-]irodalom – Jegyzetek a kötet írásairól – A szerző délszláv tárgyú és magyar – délszláv vonatkozású munkái – Névmutató.

1993

KIS ÉJI ADY-BREVIÁRIUM Anno Domini 1989. Ceruza-sorok: parafrázisok, adaptációk, centók és centónék egy ezredvégi Ady-összes margójára. Szerk. Juhász Erzsébet. Utószó Harkai Vass Éva. Újvidék, 1993, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Líra, epika, dráma 2., p. 95.
Tart.: Prózai előzetes k ö l t ő i Árkádiáknak – Prológus: Még mindig háború. Vén diák üdvözlete: Egy ismerős kisfiú – Kis, karácsonyi ének – Vén diák üdvözlete – Harcos Bészabó Gyurka – Levéltöredék-féle Ervin Iszidorovicshoz. A maguk szerelme: Az Erósz ellen-eposzából – A másik kettő – Mert mást is vágyott – Ruth és Delila – Örök harc és gyász – Hunyhat a máglya – A maguk szerelme – Összebúvó félelem órái – Az utolsó fintor. Fagyos téli seregszemle: Fagyos téli seregszemle – Iszidor atyánk új népe – A harcukat meghurcolták – A szivárvány halála – Fáradtan biztatnák egymást – Kik elvesztik harcuk – Vertek a pányván – Fölszállott a páva – Csillagos, vén csatalóhoz – Intés sympós legényeknek. Köszvény-ország márciusa: Köszvény-ország márciusa – Strófák Május elsejére – Dal a boldogtalanságról – Nagy áltatások bűne – A Hadak Útja – A Rémnek hangja – Krónikus ének 1988-ból. Szép pannon sors: Hajh, őszi pannonság – A hőkölés népe – A vertek temetője – Beteg századokért lakolva – Álmuk: már az sincsen – A pannon vigasság – A pannon végváriak – Az elátkozott vitorla – Hajlongni emberre, amarra – A fajok cirkuszában – A Duna vallomása – Pannon jakobinus dala. A Nincsen himnusza: Elégedetlen agg panasza – Az eltörpült krisztusok – Se Gyűlölet, se Harc – A csillagok csillaga – Nóták fehér ősszel – Szent Liber atyánk (I.) – Szent Liber atyánk (II.) – Rút a Szép – Minden csak volt – Mi lesz holnap? – A csodák évezrede – A Nincsen himnusza – A Kocsi-út epilógusa. Tovább a lékelt hajóval: Koldus hivésnek átka – Vidám temetés éneke – Neki tilalom a vénülés – Bátor jaj nélkül – Ugrani már: soha – Nem teremt Hont – A megunt csatazaj – Nyugalmazott obsitos vitéz nótája – Az ősz szidalma – A rabbiság sorsa – A krisztusok bénája – Mag hó alatt. Epilógus: Se Gógnak, se Magógnak – Harkai Vass Éva: Utószó.

1994

PÖRÖK, TÁBOROK, EMBEREK. I. köt. Kor- és kórtörténeti variációk az ezredvégről. Szerk. Toldi Éva. Újvidék, 1994, Forum, 128 p.
Tart.: I. Agrami kirándulás a Jelmeztelen Gonosz birodalmába. (Artuković önkéntelen tanuja): (1) Memento mori (2) Feledni nem lehet: Jastrebarska (3) Feledni nem lehet: Jaska és Pisarevina (4) Feledni nem lehet: Crikvenica, a hadiárvák nyaralója (5) Feledni nem szabad, büntetni nem érdemes? (6) Halálra – vagy életre ítélni? (7) „És mondom néktek, tilos őt felakasztani... És mondom néktek, tilos őt nem felakasztani” – II. Kirándulások a Jelmezes Gonosz birodalmába: Az értelem keresése, avagy prolegomena az indítékokról. (1) Ősok, ősindíték (2) Nyílt levél ifjú barátomnak a sztálinizmus ügyében (3) További ösztönzések, újabb ciceronék – Az alap. (1) A „civil” nemzetgazdaság alapvonásai [a Szovjetunióban]. (2) A GULAG-politökonómia alapvonásai (3) GULAG-profit, GULAG-extraprofit és némi gazdasági irracionalitás – A felépítmény. – Politika. (1) Grundriese, avagy a belpolitika alapvonásai (2) A belpolitika mint totális represszió (3) Mozgalompolitika, avagy a sztálini (ellen)forradalom fölfalja saját gyermekeit (4) A külpolitika mint a mozgalmi és állami hegemonizmus arzenálja.

1995

SINKÓÉK. Sinkó Ervin és Rothbart Irma életútja, hang-, szín- és tévéjátékban elbeszélve. Újvidék, 1995, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Élet- és korrajzok 2., p. 328 + XVI táblaold. ill.
Tart.: I. Prológus: Párbeszéd egy élet- és korrajzról [Montázs a Szemben a bíróval c. hangjátéksorozatról és a Nehéz honfoglalás c. dokumentumdrámáról készült interjúkból]. – II. Szemben a bíróval [I–VII. rész] – III. Végenincs honfoglalás [A Szabadkai Népszínház 1977–78-as évadjában játszott Nehéz honfoglalás tíz év múltán, 1987-ben véglegesített, az Újvidéki Színház drámapályázatára készült szövege]. – IV. TV-Optimisták: Optimista munkanapló 1979–1983 [a Sinkó-regény ekranizálásáról] – „És aztán...” Utóhang a TV-Optimisták-hoz [szcenárium]: (1) Mi történt azután... (2) Apatintól a Tanácsköztársaságig, avagy mi történt azelőtt... (3) A regénykézirat életregényt ír... (4) „A vénség nem a mi kenyerünk...” – Dokumentumok [Arcképek Sinkó Ervinről és Rothbart Irmáról meg családjukról, s felvételek Dömölky János filmjéből].

1996

BECSKEREKI SZABÓ GYÖRGY. Újvidék, 1996, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 4., p. 278.
Tart.: I. Változatok az életrajzra: I.1. A Bega menti magyar européer indulása I.2. „Az életet arra akartuk megtanítani, hogy legyen simára gyalult”... I.3. Az „abbahagyás lélektanának” szorításában I.4. Rekapituláció, avagy a paradigmatikus kisebbségi alkotósors hét életképben összegezve – II. Pálya és mű: II.1. Képszerű prolegomena, avagy pörlekedés a „torzóság” képtelen tézisével II.2. Szervesség, koherensség, kibontakozottság II.3. Az indulás kötete, avagy ami a „torzóból” 1945 után eleve kimaradt II.4. Tér és idő – s ami az árnyékában maradt II.5. Éjszakák, hajnalok – másodszor és „szabóibban” – III. Az esztéta: III.1. Az életmód esztétája III.2. A szó esztétája egy unesztetikus irodalomszemlélet hőskorában III.3. A vonal esztétája a gnoszeológia és ontológia között – IV. A képzőművész: IV.1. Képpel képről, avagy a reálistól az esszenciálisig – V. A filológus és irodalomtörténész: V.1. Az Ady-értelmező V.2. A József Attila-receptor V.3. Egy irodalomtörténeti kivonat irodalomtörténeti tanulságai – VI. A nemzedéki irodalompolitikus: Megújhodás megoszlás nélkül, avagy B. Szabó György és az 1950–51-es nemzedékvita: (1) A vita három hulláma (2) A nemzedékké válás kísérlete (3) A nemzedéki önállósulás megtörése (4) A jugoszláviai háttér (5) B. Szabó és a nemzedékvita – VII. Bibliográfia: (1) B. Szabó György írásainak bibliográfiája (2) B. Szabó György munkásságának válogatott kritika-bibliográfiája – Jegyzetek – Dokumentumok [Életrajzi fotók] – Névmutató.

1997

PÖRÖK, TÁBOROK, EMBEREK II. köt. Kor- és kórtörténeti variációk az ezredvégről. Újvidék, 1997, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára [soroz. nélk.], 210 p.
Tart.: Jog (1) Adalékok a [szovjetuniói] „civil” jogrend természetrajzához (2) A GULAG-jogrend alapvonásai (3) A kirakatpör „jogi” fenoménje (4) Escobar atya budapesti föltámadása [Rajk-per] (5) Theatrum mundi Prágában [Slánsky-per]. – Hit: (1) A hívő forradalmár ontológiájához (2) A hit luciferi hatalma: a mozgalom metafizikája (3) A hit luciferi hatalma: a kirakatpörök metafizikája – Erkölcs: (1) Erkölcsszociológiai metszet: a piramidális alakzatú társadalmi rendszer piramidális szerkezetű közerkölcse (2) A dehumanizált erkölcspszichológia (3) A forradalmári etika Golgotája (4) A kirakatpör áldozatainak moralitása (5) Lágermorál, tábori magatartásmodellek – Művészet- és tudománypolitika: (1) A zsdanovizmus fenomenológiájához (2) Az irodalmi Rajk-pör [tkp. „Lukács-vita”] szomorújátéka három felvonásban, prológussal és epilógussal (3) Két kispolgári-dekadens erdélyi regény [Méliusz József: Város a ködben; Sors és jelkép] népi-demokratikus regénye (4) Alkotói taktika, alkotói etika a Jelmezes Gonoszság birodalmában – Névmutató [I–II. köt.] – Antifasiszta, -sztálinista, -zsdanovista szerzői bibliográfia.

1998

KIS MAGYAR BALKÁNI KRÓNIKA 1962–1997. I–II. köt. Újvidék, 1998, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Társadalmi és történelmi publicisztika 2., p. 235+190.

Tart.
1. köt.: Előszó helyett – Bevezető a politlírába

I. HAZÁNK A NAGYVILÁG? – 1. Nyugaton a helyzet... Kérdések a nyugati jobboldalról: Vox humana – My Lai – A businessman az businessman, az erkölcsöt hagyjuk ki a játékból – Z, avagy Costa Gavras példázata – Kérdések a nyugati baloldalról: (I) A famózus boszorkánymester (II) Új ellentmondások, de szükségszerű-e a krach? (III) Új munkásság, új baloldal (IV) Reform vagy forradalom? (V) Amerika, avagy az iparrá lett állam és állami tudatipar (VI) Szklerózis – és „új bolsevizmus”? – 2. Keleten a helyzet... Dicstelen jubileum: 1948–1968 – Dicstelen jubileum, avagy lapszéli jegyzetek régi, ijesztően aktualizált dokumentumokra – Nyílt levél Umberto Cerronihoz – Veszélyben a mozgalom – vesszen a gondolat! – Jan Palach, a hamvaiban is veszélyes – Hegel ma is aktuális: A szoclágerek újabb dokumentuma – Hegel ma is aktuális – Az államraison mindenekelőtt, továbbra is – Otthonunk: Kelet-Európa? – 3. A harmadik perspektíva? – Koegzisztencia, taktika és etika.

II. ÍGÉRETHAZA? – 1. Az égi mástól – a másféle valóságig: Az alkotmányos illúzió: Írás két tételben, mottóval – Baranyai empíriák: Laskói esték [részletek] – 2. A rendszer másféle valóságának pattogó eresztékei: Munkásönigazgatás? – Reflexiók a szocialista munkanélküliségről – Figyelem, absztrakt humanizmus a Tartományban! – Pedagógiai naiv optimizmus – Szabad-e sztrájkolni? – A szocialista sztrájk tréfás szentesítése – Politikai divatcikk, hamis anyagból – Egyetemi elit-önigazgatás? – Népképviselet nép nélkül? – A gyilkos, akit nem lehet a bíróság elé idézni – Beszámíthatatlanság – Egy karikatúra margójára – Centralizmus, regionalizmus: A titoktartó vajdasági politikai dilettantizmus – Munkaakciók és „tiszta számlák” – Királyságot egy szocialista himnuszért! – 3. Szocialista kultúra, szocialista művészet? – Tömegkultúra, ahh! – Diktatúra – Ponyvairodalom és nemzeti történelem – Egy sikeres slágerparádécskáról – Egy kaján nevetésről – Szocreáltól szocreálig? – Quo vadis, jugoszláv művészet? – Kultúrpolitikai grippe Vajdaságban is – Tovább erősödik a finciánus esztéták tábora – Végre lehullott a maszk – 4. Forradalmiság a győztes forradalom országában? – Az európai hatvannyolc honi veresége: Értelmiségi sztrájk és politikai demagógia – A Tanjug-huszárok pálfordulása – Adalékok a Tanjug-huszárok pálfordulásához – Társadalombírálat a „prágai tavasz” után? – Forradalom, kritika, forradalomkritika: Ejh, be önkritikusak vagyunk! – Vallomásféle a politikai forradalmiságról – Ifjúság, politika, ifjúpolitika – Szubjektív epilógus, avagy hatvannyolc személyi veresége: „Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki tribünje!” – Kicsoda „a szerkesztőség” mögé gyáván megbúvó?

2. köt.

III. NEMZETISÉGHAZA, KISEBBSÉGHAZA? – 1. Nemzet, nemzetiség, nemzetiségpolitika – Csöppnyi személyi empíria: Határon túl, első ízben – Baranyai előzetes – Nemzetiségi monológ, egyes szám első személyben: Egy azok közül, akik „zavarba jönnek” a nacionalista és soviniszta jelenségek miatt – Nemzeti mítosz és „Rehák-ügy” – Nemzetiségi monológ – Nemzetiség, érdekvédelem, önigazgatás: Baranya kulturális életéről – Kultúrszövetséget, de nem „kisebbségit” – Metamorfózis vagy politikai kaméleonizmus? – Naptárhistória és ami mögötte van – Az óvodától az egyetemig: Az anyanyelvű műveltség nem kisebbségi luxus – Egy napközi- és óvodanyitás tanulsága – Egy tájékoztató margójára – A nemzetiségi viszonyok „akadémiai” értelmezése – Az egzakt-tudományos-univerzális-anacionális közömbösségünkről – 2. Kisebbségi konklúzió, avagy fél kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szántani: Kisebbségmegtartó feladatkörben – Fél kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szántani – Déli Magyar Művelődési Társaság? – Hogyan tovább a Társasággal? – Öt év múltán – Vissza- és előrepillantás – 3. Hogyan tovább, hogyan is? – Egy újabb 1945 küszöbén? – Peregrinációnkról – Egy tribünciklus végén – Hogyan tovább, hogyan is? – Válasz egy körkérdésre, a tóthfalusi kerekasztal előestéjén – 4. Autonómiát, de milyet is, milyeneket is? – A „magyar autonómia” ködösítése – Autonómiáról Belgrádban – Autonómiáról Budapesten – Epilógus helyett, avagy visszapillantás negyedszázaddal ezelőtti, generációs távlatból – A könyv írásainak bibliográfiája.

2003

POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN. I. köt. Egy ellenzéki nemzedék mozgalmi kibontakozása és veresége. Újvidék, 2003, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 6., p. 304.
Tart.: I. Bevezetés: (1) Előzetes sorok a szakmai és személyi indíttatásról (2) Elődök kísérlete, „posztzogovićista” kimenetellel. 2.1. A nemzedékké válás kísérlete 2.2. Megújhodás igen, megoszlás – nem! 2.3. Elődök öröksége és a magától adódó Symposion-szerep – II. A symposionista ellenzékiség és mozgalmiság anatómiája: (1) A „csevegés varázshegyéről”, „az irodalom gazdag bankettjéről” – az ádáz viták pergőtüzébe. 1.1. Agrámi és újvidéki egybeesés anno Domini 1961, avagy „vajdasági repríz”: 1951–1961... 1.2. Az értelmiségi társadalomkritika „első fecskéi” 1.3. Ádáz viták pergőtüzében 1.4. A nemzedéki kapitulálás küszöbén, avagy a „poros lelkek” első hatalmi intervenciója (2) Program-dokumentumok nyomában: a társadalmi kriticizmus és ellenzékiség kibontakozása. 2.1. Óvatos programbővítés 2.2. Országos áramlatok és akciók sodrában 2.3. A Hegyi Beszéd és vajdasági magyar szajkózói 2.4. Az ellenzékiség és mozgalmiság megőrzésének instrumentumai (3) Programdokumentumok nyomában: a szóakciótól a hatvannyolcas politikai akcióig. 3.1. Nyomtatvány-folyóiratot vagy mozgalmit? 3.2. Mozgalmiság, mégis 3.3. „Színvázlatok a gesztusokról”, avagy az ellenzékiség és mozgalmiság megtorpanásának intermezzója 3.4. Hatvannyolc „előszeleinek” és „viharának” sodrásában (4) A nemzedéki ellenzékiség tetőzése, a mozgalom szervezeti konstituálódása és hatalmi szétzilálása. 4.1. Egy „lóstató szerkesztőség”, avagy a terepi mozgalmiság tetőzése 4.2. Tartalmi radikalizálódás: az ellenzékiség kulminálása a folyóirat-szövegekben 4.3. A szervezeti konstituálódás kísérlete 4.4. „Poros lelkek” ismét: bírósági betiltások – találomra 4.5. A vég kezdete, a nemzedéki metasztázis beindulása – Jegyzetek – Névmutató.

2005

XX. SZÁZAD, Ó! Pokolbéli tudósítások a Jelmezes és Jelmeztelen Gonoszság birodalmából [A Pörök, táborok, emberek I–II. második, változatlan kiad.] Újvidék, 2005, Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság, 128+210 p.
Tart.: vö. Pörök, táborok, emberek I–II.

ETIKA ÉS FORRADALOM – (UN)ETIKUS FORRADALOM? Egy XX. századi epochális kérdés körbejárása, 1905–1965. I. könyv. Újvidék, 2005, Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 7., p. 225.
Tart.: Előszó – I. Bevezető, avagy egy epochális XX. századi léptrobléma ifjonti felismerése. (1) A forradalom „nem létező” etikai problémái (2) A forradalom és a hívő-forradalmár konfliktusa – II. Elvi alapvetések. (1) Alkotó értelmiség és forradalom – erkölcsszociológiai vetületben (2) Forradalom és erkölcs – történetfilozófiai/etikai vetületben (3) Forradalom és etika a magyar irodalomban, 1905–1919. – III. Etika és forradalom Sinkó Ervin életművében. (1) Az opus központi problémájának alkati meghatározottsága: a disszidens individuum és goethei „démonai” (2) Az opus központi problémájának történelmi meghatározottsága: Október mint nemzedéki vezérmotívum (3) Etika és magyar forradalmi mozgalom: 1914–1918 (4) Etika és világforradalminak hitt nemzeti forradalom: 1919 – Jegyzetek.

2006

POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN. II. köt. Egy ellenzéki magyar nemzedék világ-képe 1961–1965. Újvidék, 2006, Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 8.
Tart.: Előszó – I. Szubjektív létélmény a nemzedéki induláskor. I.1. Alkotóértelmiségi létélmény-foszlányok. I.2. Egzisztencialista vagy egzisztencialisztikus világérzés anno Domini 1961–65? – II. A kritikai létszemlélet nemzedéki alapozása. II.1. Megújuló marxizmus, társadalom- és személyiségontológia, elidegenülés. II.2. „Egzisztencialisztikus marxizmus” vagy „marxisztikus egzisztencializmus”? – III. A „nagyvilág” és három „kismodelljének” kritikai előképe. III.1. A „globalizálódás” korai tudata. III.2. A „jó” fejlődés és „rossz” fejlődés pluralizmusa. III.3. Az édentől Nyugatra... III.4. Az „amerikanizált” és „europeizált” léttani valóságok krokija. III.5. Az édentől Keletre... III.6. Rákérdezés a „létező szocializmus” rendszerbeli alapjaira és a kulturális-művészeti „olvadás” milyenségére. III.7. Hungária, Hungária... III.8. Nemzetietlenség, nemzeti közömbösség, szélsőséges kozmopolitizmus? III.9. Jugoszlávia, Jugoszlávia... III.10. Munkás- és társadalmi önigazgatás: epochális történelmi kísérlet, vagy epochális utópizmus? III.11. Jugoszláv önigazgatói kultúra? III.12. Kultúrszocializmus a Balkánon? – Kitekintés – Szelektív bibliográfia – Névmutató.

a dokumentum teteje

Saját és társszerzős tankönyvei

1973

MAGYAR IRODALMI OLVASÓKÖNYV a szakmunkásképző iskolák III. osztálya számára. Szerk. Szarvas János. Újvidék, 1973, Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, 224 p.
Tart.: Előszó – I. A magyar irodalom 1919-től 1945-ig. (1) Élet és irodalom (2) Nagy életművek mozaikkövei: Kassák Lajos: Mesteremberek – Népgyűlés – Júliusi földeken – Máglyák énekelnek (Részletek) – Ezüstszürke – Költészetem. Déry Tibor: A befejezetlen mondat (Részletek) – Niki (Részletek). Illyés Gyula: Szomorú béres – Novemberi ég alatt – Föld alatt... Iszonyat – Bartók. Bartók Béla: Népzene, műzene, cigányzene (Részletek) – Illyés Gyula: Közelgő csönd – Esti csoda – Puszták népe (Részletek). József Attila: Tiszta szívvel – Határ – Elégia – Óda – Téli éjszaka – Reménytelenül – Jaj, majdnem... – Semmi – Ős patkány terjeszt kórt... Karóval jöttél. Gelléri Andor Endre: Farsang. Németh László: Iszony (Részletek). Tamási Áron: János nemzései. (3) Századunk új művészete, a film. Balázs Béla: A film (Részletek) – II. A magyar irodalom 1945 után. (1) Élet és irodalom (2) Versek és novellák a felszabadulás utáni magyar irodalomból: Weöres Sándor: Nehéz óra – Scherzo – A nyüzsgés. Nagy László: Világos éjjel – Himnusz minden időben – A forró szél imádata (Részletek). Fejes Endre: Élő Klára. Juhász Ferenc: Tenyésztett szomorúság – A csönd virága – A múlt idő arany-ága – III. A jugoszláviai magyar irodalom. (1) Élet és irodalom (2) Értékeinkből: Szirmai Károly: A vén mesemondó. Gál László: Hét muskátli – Lepkék. Majtényi Mihály: Garabonciás (Részletek). Herceg János: Az élet álom. Ács Károly: Költő – Első rondel. Major Nándor: Útvesztő. Fehér Ferenc: Magyarázó vers – Alkudozás. Sinkó Ervin: Áron szerelme (Részlet). Domonkos István: Bartók Béla – József Attila. Bányai János: Életünk legszebb útja. Fehér Kálmán: Bánát. Végel László: Az a sziget, ah, az a sziget. Tolnai Ottó: Gyümölcsszállítmányok az éjszakában – Arckép forradással. Gion Nándor: Régi megható történet a félhülye Sebestyén gyerekről.

1987

OLVASÓKÖNYV a középfokú oktatás és nevelés I. osztálya számára. Társsz. dr. Gerold László és dr. Thomka Beáta. Fel. szerk. Pastyik Ilona. Újvidék, 1987, Tankönyvkiadó Intézet, 201 p.
Tart. [Annotálva csak a ~~ írta fejezetek]: I. Bevezetés az irodalom tanulmányozásába. II. A népköltészet. (1) Irodalom – népköltészet (2) A népköltészet sajátos ismertetőjegyei a hivatásos irodalommal szemben (3) A népköltészet műfajai – Epika. Verses epika: Népballada. Prózaepika: Népmese. Népmonda. Kisepikai prózaműfajok – Líra: Az emberélet legjelentősebb szakaszaihoz kötődő műfajok. Jellegzetes népi foglalkozásokhoz kapcsolódó műfajok. Az otthontalanok, elesettek és idegenbe szakadtak műfajai – Színjátékszerű népszokások. Dramatikus népi játékok: Vetélkedő játék. Népi bohózat – Összefoglaló feladatok. III. Az ókor irodalmából [...]. IV. A középkor irodalmából (1) A korszak általános jellemzői (2) A magyar és a délszláv íráskultúra és irodalom kialakulása (3) Latin nyelvű lovagi irodalmunk értékeiből: P. mester (Anonymus): Gesta Hungarorum (Szemelvények) – Ismeretlen szerző: Képes Krónika (Szemelvények). (4) Anyanyelvű egyházi irodalmunk emlékeiből: Halotti Beszéd és Könyörgés – Ómagyar Mária-siralom – Margit-legenda (Szemelvények) – Késő középkori példa: A verembe esett ember [Th. B.]. Összefoglaló feladatok. V. A reneszánsz irodalmából (1) A korszak általános jellemzői (2) Az európai reneszánsz irodalmából [...]. (3) A magyarországi humanizmus és reformáció irodalmából: Janus Pannonius: Búcsú Váradtól – Heltai Gáspár: A farkasról és a képről [B.I. – Th.B.] – Bornemisza Péter: Tragődia magyar nyelven az Sophocles Electrájából (Szemelvények). (4) Magyar és délszláv reneszánsz szépirodalom: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki [B.I. – Th.B.] – Marin Držić: Dundo Maroje [Szemelvény. – G.L.]. Összefoglaló feladatok. VI. A barokk irodalomból (1) A korszak általános jellemzői. Magyar és délszláv barokk (2) A magyar és horvát barokk irodalmából: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Részletek) – Ivan Gundulić: Osman [A sors kereke]. (3) Magyar rokokó. Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Összefoglaló feladatok. VII. Felvilágosodás és klasszicizmus [...] VIII. A romantika irodalmából [...] IX. Poétikai szótár. X. Írói kislexikon.

OLVASÓKÖNYV poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Társsz. dr. Thomka Beáta. Fel. szerk. Pastyik Ilona. Újvidék, 1987, Tankönyvkiadó Intézet, 231 p.
Tart. [Az I., II. és VII. fej. egészében Th.B. munkája; uő. írta a III., IV. és V. fej. világirod. alfejezeteit is]. I. Bevezetés az irodalmi mű tanulmányozásába (1) Poétika: Művészet és irodalom – A művészi élmény – Irodalmi műalkotás és befogadás – A nyelvi műalkotások szerkezete – Az irodalmi kompozíció – Arisztotelész Poétikája (2) A műfajok rendszere: Líra – Prózaepika – Dráma (3) Retorika és verstan. II. Az ókor irodalma (1) A korszak általános jellemzői (2) Az ókor irodalmából: Gilgames: Teremtés (Részletek) – Homérosz: Iliász (Részletek) – Szapphó: Töredék – Aphroditéhez (Részlet) – Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz (Részletek) – Biblia: Énekek éneke (Részletek) – Összefoglaló feladatok III. A középkor irodalma (1) A korszak általános jellemzői (2) Az európai középkor irodalmából: Szent Ambrus: Esti imája – Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán – François Villon: Apró képek balladája (3) A magyar irodalom középkori értékeiből: A latin és a magyar íráskultúra kialakulása – Latin nyelvű történeti irodalmunk emlékeiből: Képes Krónika (Szemelvények) – A magyar egyházi fordításirodalom dokumentumaiból: Halotti Beszéd és Könyörgés – Ómagyar Mária-siralom – Margit-legenda (Margitot nőül kérik – Szemelvények) – Anyanyelvű világi literatúránk két típusa: a lovagi és deák irodalom: Apáti Ferenc: Feddőének – A magyar nyelvű vallásos kódexirodalom a középkor alkonyán: A verembe esett ember [Th.B.]. (4) Magyar – délszláv irodalmi kapcsolatok: A délszláv íráskultúra kialakulása – Szent László és Szent Száva egy magyarországi szerb deák orosz nyelvű legendájában: A gonosz emlékezetű Batu megöletése Magyarországon (Részlet) – Magyar Trója-regény a délszláv irodalmakban – Magyar deák gyászolja a szerb történeti ének közkedvelt hősét: Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelméről (Töredék) – Összefoglaló feladatok. IV. A reneszánsz irodalma (1) A korszak általános jellemzői (2) Az európai reneszánsz irodalmából: Dante Alighieri: Isteni színjáték (Pokol. Ötödik ének. A Szerelem halottjai) – Francesco Petrarca: Sebes Folyó, ki indulsz alpi tájról... – Az édes dombokon én ott maradtam... – Eleven láng az ő szemvillanása... – Giovanni Boccaccio: Dekameron (Kilencedik novella) – William Shakespeare: Romeo és Júlia (Részlet a II. felvonásból) – Miguel de Cervantes: Don Quijote (Harmadik fejezet. Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét) – Marin Držić: Dundo Maroje (Részlet). (3) A magyarországi humanizmus és reformáció irodalmából: Janus Pannonius: Búcsú Váradtól – Mikor a táborban megbetegedett – Egy dunántúli mandulafáról – Heltai Gáspár: A farkasról és a képről [Th. B.] – Bornemisza Péter: Rajtam törtínt dolgok (Részlet az Ördögi kísírtetekből) – Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki [B.I. – Th.B.] – In laudem confiniorum: Egy katonaének – Magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok: Balassi Bálint: Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette – Összefoglaló feladatok. V. A barokk irodalma (1) A korszak általános jellemzői (2) Az európai barokk irodalmából: John Milton: Elveszett Paradicsom (Részlet a IX. könyvből) – Ivan Gundulić: Osman (Első ének. Részlet) – (3) A magyar barokk és rokokó irodalmából: Pázmány Péter: Az halálrul (Prédikációrészlet) – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Tizedik és Tizenötödik ének. Részletek) – Kuruc költészet: Ó, szegény magyarság! – Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Részlet) – Faludi Ferenc: Tarka madár – Tündérkert (4) Magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok [A Szigeti veszedelem délszláv kötődései és Petar Zrinski Veszedelem-átköltése horvátra]. Összefoglaló feladatok. VI. Népköltészet (1) Ősköltészet – népköltészet – hivatásos irodalom (2) A népköltészet sajátos ismertetőjegyei a hivatásos irodalommal szemben (3) A népköltészet és a hivatásos irodalom kölcsönös kapcsolata: a folklorizálódás és folklorizmus [Petőfi Sándor: Alku. Arany János: A varró lányok]. (4) A magyar népköltészet műnemei és főbb műfajai: Epika – Verses epika. Népballada: Két kápolnavirág – Prózaepika. Népmese: A három vérasztó királfi (Részlet). Népmonda. Kisepikus prózaműfajok – Líra. Szerelmi dalok – Színjátékszerű népszokások, dramatikus népi játékok. Halottas játék. (5) Vidékeink [Muravidék, Szlavónia, Drávaszög, Szerémség, Bánát, Bácska] népköltészeti hagyománya (6) Magyar–délszláv népköltészeti kapcsolatok. Egy „Kralj Lauš”-ról [Nagy Lajos királyról] szóló délszláv ének – Összefoglaló feladatok. VII. Poétikai szótár.

1987 – 2004: I–VII. változatlan kiad.

a dokumentum teteje

Sugárzott, ekranizált és színre vitt művei

1977

SZEMBEN A BÍRÓVAL. Hangjátéksorozat I–VII.
Rendezte: Varga István. Zenei szerkesztő: Varga Éva. Hangfelvevő: Dušan Stojičić. Technikai munkatárs: Koncz Sándor. Szereplők: Ádám Olga, Árok Ferenc, Balázs Piri Zoltán, Bambach Róbert, Barácius Zoltán, Bicskei Elizabetta, Bocskovics Rózsa, Czifra Erika, Faragó Árpád, Fejes György, Ferenczi Jenő, Fischer Károly, Gerich Endre, Horváth József, Jordán Erzsébet, Kelemen Etelka, Kovács Frigyes, Ladik Katalin, Pásthy Mátyás, Romhányi Ibi, Sántha Béla, Sántha Sándor, Sinkó István, Sovény Károly, Szirácki Katalin, Szkopál Béla, Szűcs Hajnalka, Venczel Valentin és mások.
Ősbemutató: Újvidéki Rádió, URH-adás, 1977. dec. 31.–1978. febr. 11.
Első repríz: Újvidéki Rádió, középhullám, 1978. dec. 26.–1979. febr. 6.
Második repríz: Újvidéki Rádió, URH-adás, 1982/83.
Még néhány ismétlés az 1980-as években.

1978

NEHÉZ HONFOGLALÁS. Dokumentumdráma.
Rendező: Varga István. Rendezőasszisztens: Barácius Zoltán. Dramaturg: Kopányi György (Bp,). Díszletterv: Petrik Pál. Jelmeztervező: Atanacković Anna. Zenei munkatárs: Megyeri Lajos. Szereplők: Sinkó Ervin: Faragó Árpád, Árok Ferenc; Sinkóné Rothbart Irma: Albert Mária, Jónás Gabriella; Riporternő: Kerekes Bevk Valéria; Károlyi Mihály: Sántha Sándor; Kun Béla: Korica Miklós; Sinkó Boriska: Bada Irén; Steiner: Albert János; Szilágyi elvtárs/X. elvtárs/Kovács elvtárs/Blaha elvtárs: Barácius Zoltán; Schmidt Károly: Szabó Ferenc; Lea nővér: Dóró Emma; Parasztasszony: Sántha Anna; Julika: Süveges Eta; Partizán: Bata Ferenc. – Fölléptek még: Szűcs Hajnalka, Kasza Éva, Kovács Frigyes, Szél Péter, Sebestyén Tibor és Bicskei István.
Ősbemutató: Szabadkai Népszínház, 1978. nov. 28.
Reprízek Szabadkán, Újvidéken, Topolyán és Vajdaság más helységeiben: 1979.

1980

PORTRÉFILM B. SZABÓ GYÖRGYRŐL. I–II. [I. B. Szabó György, avagy az igényesség dicsérete, II. B. Szabó György, avagy a reálistól az esszenciálisig].
Forgatókönyv és műsorvezetés: ~~. Szerkesztő: Fehér Teréz. Operatőr és rendező: Németh Árpád. Rendezőasszisztens: Fenyvesi Ottó. Vágó: Németh Margit. B. Szabó György munkásságáról és kezdeményezéseinek utóéletéről Utasi Csaba, Végel László, dr. Szeli István, dr. Bori Imre, dr. Matijevics Lajos, dr. Čedomir Popov, dr. Pap József és Fehér Kálmán nyilatkozott (I. rész). B. Szabó György képzőművészeti életművéről Sziveri János, Fenyvesi Ottó és Tolnai Ottó beszélt (II. rész).
Közreműködtek: Bicskei István, Földi László, Léphaft Pál, Czifra Erika, Ljiljana Radović, Kelemen Etelka, Tallósi Zsuzsa és Kovács Katalin.
Ősbemutató: Újvidéki Televízió, 1980. nov. 14. és 25.
Többszöri repríz a nyolcvanas években.

1984

PORTRÉFILM SINKÓ ERVINRŐL [„ÉS AZTÁN...” UTÓHANG AZ OPTIMISTÁKHOZ]. Készült az Újvidéki Televízió és a Magyar Televízió koprodukciójában, 1983.
Szövegkönyv: ~~. Rendező: Dömölky János. Operatőr: Vitomir Dimić. Szerkesztő: Saffer Pál. Dramaturgok: Schulze Éva és Végel László. Zeneszerző: Tamássy Zdenkó. Főgyártásvezetők: Srdjan Ilić és Gerő Péter. Szereplők: Andorai Péter, Árok Ferenc, Bán János, Bicskei István, Blaskó Péter, Daróczi Zsuzsa, Eperjes Károly, Faragó Árpád, Fazekas István, Földi László, Jónás Gabriella, Jordán Tamás, Kerekes Bevk Valéria, Koltay Róbert, Koricza Miklós, Paál István, Pásthy Mátyás és Takács Katalin.
Ősbemutató az Újvidéki Televízióban és feliratozással a JRT [Jugoszláv Rádió és Televízió] hálózatában: 1984. dec. 3.
Ősbemutató a Magyar Televízió II. csatornáján: 1985. okt. 17.
Néhány repríz az Újvidéki Televízióban.

1988

SZEMBEN A BÍRÓVAL. Hangjáték-trilógia I–III.
Szövegkönyv: ~~. Szerkesztő: Gartner Éva. Rendező: Magos György. A rendező munkatársai: Bereczky Sándor és Csepeli Sándor. Zenei munkatárs: Molnár András. Hangfelvevők: Kosárszky Péter és Pápay Mónika. Főszereplők: Idős Sinkó – Gera Zoltán, ifjú Sinkó – Dunai Tamás, Rothbart Irma – Kubik Anna, Eisinger – Rajhona Ádám, Kun Béla – Blaskó Péter, Lukács György – Szakácsi Sándor, et. al.
Ősbemutató: Kossuth rádió, 1988. okt. 12., 13. és 14.
Repríz: Bartók rádió, 1989.

a dokumentum teteje

Gyűjteményes kötetekben, antológiákban megjelent írásai és fordításai

1964

KONTRAPUNKT. Symposion ‘61–63. Vál. Bányai János és ~~. Előszó Sinkó Ervin. Utószó Bányai János [s.n.]. Sajtó alá rend. ~~ [s.n.]. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1964, Forum. Symposion Könyvek 3.
~~: A „tudományos esztétika” forrásánál 50–58. – Alkalmi írás 62–67. – Vasko Popa (szerk.): Ponoćno sunce 162–164. – A Rátkáról, kommentár gyanánt 201–211. – Írás két tételben, mottóval 271–274. – Quo vadis, jugoszláv művészet? 279–282. – Reflexiók a suboticai Lédáról (társsz. Bányai János) 294–298. – Nyílt levél barátomnak, avagy vallomás Niels Nielsenről 337–344.

1971

Sinkó Ervin: NEHÉZ HONFOGLALÁS. Naplófeljegyzések 1939-től 1944-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék, 1971, Forum. Hagyományaink I. Bezúzva.
~~: A hazátlan ember és nehéz honfoglalása 415–485. – Jegyzetek. E kiadásról. Jegyzetek a fejezetekhez 487–555.

1972

SZOMSZÉDSÁG ÉS KÖZÖSSÉG. Délszláv – magyar irodalmi kapcsolatok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Bp., 1972, Akadémiai Kiadó.
Marijan Matković: Sinkó Ervin – a csodálatos kiránduló kirándulása. Részletek 517–535. Ford. ~~.

1976

Sinkó Ervin: HONFOGLALÁS ELŐTT. Naplófeljegyzések 1939-től 1942-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék, 1976, Forum. Hagyományaink I. [sic].
~~: A vallomásos ember háborús naplója 271–298. – Jegyzetek.
E kiadásról. Jegyzetek a fejezetekhez 301–357.

VERSEK ÉVE 1976. Jugoszláviai magyar költők műhelye. Összeáll. Pap József és Tolnai Ottó. Klny. a Híd 1976. decemberi számából. Újvidék, 1976, Forum – Híd közös kiad.
~~: Lehetetlen lehetőség – Parafrázis, némi szkepszissel – Történelmietlen aggály 43.

1977

AZ ADY-VERS IDŐSZERŰSÉGE. Ady Endre születésének századik évfordulója alkalmából a Hídban megjelent tanulmányok gyűjteménye. Szerk. Bordás Győző. Újvidék, 1977, Forum – Híd közös kiad.
~~: Ember, aki visszanéz – és előre lát. Ady Endre: A magunk szerelme. Bp. 1913., 70–85.

Sinkó Ervin: VÁNDORBOTOM MEG-MEGTORPAN. Válogatott versek. Vál. és utószó Bori Imre. Bibl. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1977, Forum. Hagyományaink XI.
~~: Sinkó Ervin verseinek bibliográfiája 1914–1976., p. 345–360.

Sinkó Ervin: SZEMBEN A BÍRÓVAL. Vál. tanulmányok. Vál., szerk. Sükösd Mihály. Bibl. ~~. Bp., 1977, Gondolat.
~~: Válogatott (Sinkó-) bibliográfia 431–484.

1978

Ady Endre: PJESME – VERSEK. Horvátra fordította Josip [sic] Krleža. Szerk., elő- és utószó ~~. Osijek, 1978, HMSZ.
~~: Endre Ady na hrvatskom – Ady Endre horvátul. Elő- és utószó 5–10. és 135–140.

1979

ÉVKÖNYV 1. Szerk. Troszt Sándor. Eszék, 1979, HMSZ.
Dejan Rebić: Előszó. Ford. ~~ [s.n.] 3–5.

1980

ÉVKÖNYV 2. Szerk. Troszt Sándor. Eszék, 1980, HMSZ.
Nikola Čokljat: Előszó 3–6. – Joža Petrović: Josip Broz Tito 1892–1980, p. 9–15. – Marinko Grujić: A Horvátországi Magyarok Szövetsége 30 éves jubileuma 57–64. – Ford. ~~

SUSRETI. Antologija savremene madjarske poezije u Jugoslaviji. Izbor i prevod Marta Kenjereš [Találkozások. A modern magyar jugoszláviai költészet antológiája. Vál. és ford. Kenyeres Márta]. Szerk. Palusek Béla. Szabadka, 1980, Veljko Vlahović Munkásegyetem. Életjel Könyvek 22.
~~: Nemoguća mogućnost [Lehetetlen lehetőség] – Neistorijska briga [Történelmietlen aggály], p. 38.

1981

ÉVKÖNYV 3. Szerk. Troszt Sándor. Eszék, 1981, HMSZ.
Vlado Kosteljnik: A Horvátországi Ruszinok és Ukránok Szövetségének szerepe a nemzetiségi kultúra fejlesztésében 23–39. Ford. ~~.

1982

ÁR ELLEN. Mártír hidasok 1941–1945. Összeáll. Ács Károly. Az előszót írta Petkovics Kálmán. Szerk. biz.: Ács Károly, Bordás Győző, ~~, Pató Imre. Újvidék, 1982, Forum.
~~: Kiss Ernő 1909–1941., p. 97–101.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK. Vál., bevez., bibl. Penavin Olga. Szerk. és előszó ~~. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 1.
~~: Új sorozatunk elé 7.

DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK I. Vál. Veselinović Šulc Magdolna. Szerk. [s.n.], elő- és utószó ~~. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 2.
~~: Előszó – Pogovor [Utószó] 9–11. és 303–305.

1983

Káich Katalin: AZ INTÉZETI KIADVÁNYOK REPERTÓRIUMA 1968–1983. Szerk. [s.n.] és előszó ~~. Újvidék, 1983, Hung. Kut. Int. A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiája 1.
~~: Egy bibliográfiai kissorozat elé 7–8.

1984

DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK II. Vál. Veselinović Šulc Magdolna. Bibl. Csányi Erzsébet. Szerk., elő- és utószó ~~. Újvidék, 1984, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 8.
~~: Előszó – Pogovor [Utószó] X–XII. és 325–326. – Magyar és horvát–magyar témák a XIX. század második felének periodikájában 96–99. – Két antibarbarus, avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas években 253–264.

1985

Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937. Szerk. Bányai János. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék, 1985, Forum. Sinkó Ervin Művei [sz.n.].
~~: Jegyzetek a kiadásról 617–624.

SZAKKOLLÉGIUMI FÜZETEK 21. sz. Összeáll. Endrész Marianna és Valentinyi Ákos. Fel. szerk. Chikán Attila. Bp., 1985, Marx Károly Közgazdasági Egyetem Rajk László Szakkollégiuma.
~~: Jegyzetek az Egy regény regénye etikai örökségéről. Átvétel a Híd 1977/3. számából, 1–9.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET I. Vál., előszó, jegyz., szerk. ~~. Újvidék, 1985, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 4.
~~: Előszó 7–8. – Jegyzetek a kiadásról 267–269.

A MAGYAR IRODALMI AVANTGARDRÓL. Összeáll. Gerold László. Szerk. Szeli István. Újvidék, 1985, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 10.
~~: Polemikus kérdések az avantgardról és kutatásáról 59–62.

1987

Sinkó Ervin: KRLEŽA. Esszék, tanulmányok, kommentárok. Sajtó alá rend., szöveggond., a horvát szövegeket ford., utószó, jegyz., bibl. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1987, Forum. Sinkó Ervin Művei [sz.n.].
~~: Farkasverem (ford.) 39–51. – Egy farsangi éj komédiájának lirizmusa (ford.) 52–59. – Krleža leszámolása a „tudományos esztétikával”. Széljegyzetek a ljubljanai (írószövetségi) referátumról (ford.) 87–118. – Sinkó Ervin Krleža-képe 365–386. – Jegyzetek 389–393. – Bibliográfia 397–400.

Ervin Šinko: DRVARSKI DNEVNIK 1939–1944. [Drvári napló 1939–1944]. Ford. Gabriela Arc. Sajtó alá rend., jegyz., utószó ~~. Szerk. Radosav Bratić. Bgd., 1987, BIGZ.
~~: Beleške. Pogovor [Jegyzetek. Utószó] 367–443.

1988

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET II. Vál., szerk., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 13.
~~: Előszó 7. – Jegyzetek a kiadásról 201–203.

B. Szabó György: ÉLMÉNY, SZEREP, HIVATÁS. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1988, Forum. B. Szabó György Művei [1., sz.n.].
~~: Előszó [az életműsorozathoz és a sorozatnyitó kötethez] 5–15. – Önéletrajz I. [ford.] 32–36. – Jegyzetek a kötet írásairól 279–293.

B. Szabó György: TÉR ÉS IDŐ. Sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1988, Forum, B. Szabó György Művei [2., sz.n.].
~~: Előszó 5–8. – Jegyzetek a kötet írásairól 369–387.

Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék – Bp., 1988, Forum – Magvető.
~~: Jegyzet a kiadásról 653–655.

1989

Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények I. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Szerk. Bognár Antal. Újvidék, 1989, Forum. Sinkó Ervin Művei [sz.n.].
~~: Előszó 5–24. – Jegyzet a kiadásról 371–380.

Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények II. Sajtó alá rend. és jegyz. ~~. Szerk. Bognár Antal. Újvidék, 1989, Forum. Sinkó Ervin Művei [sz.n.].
~~: Jegyzetek a kiadásról 337–342.

B. Szabó György: A TÉR ÉS IDŐ ÁRNYÉKÁBAN. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1989, Forum. B. Szabó György Művei [3., sz.n.].
~~: Előszó 5–8. – Jegyzetek a kötet írásairól 309–318.

1990

B. Szabó György: ÉJSZAKÁK, HAJNALOK. Sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1990, Forum. B. Szabó György Művei [4., sz.n.].
~~: Előszó 5–21. – Jegyzetek a kötet írásairól 309–325. – B. Szabó György írásainak bibliográfiája. B. Szabó György munkásságának válogatott kritika-bibliográfiája 329–360.

Sinkó Ervin: AZ ÚT. NAPLÓK 1916–1939. Szerk. Illés László és József Farkas. Jegyz. és bibl. ~~. A kötet munkatársa Kálmán C. György. Bp., 1990, Akadémiai Kiadó. Irodalom – Szocializmus sor. [sz.n.].
~~: Marijan Matković: Sinkó Ervin – a csodás [sic] kiránduló kirándulása [ford.] 7–21. – Jegyzetek 389–594. – Válogatott bibliográfia (1916–1985) 597–630. – Bibliográfiai függelék: Sinkó Ervin kéz- és gépiratos hagyatéka a zágrábi JAZU Irodalom- és Színháztörténeti Intézetében [társsz. Ivan Meden] 631–637.

1993

VAJDASÁGI ÍRÓPORTRÉK. Penovác Endre és Szajkó István rajzai.
A szemelvényeket válogatta és a bemutató szövegeket írta Balázs Arth Valéria. A [Petőfi Irodalmi Múzeumban 1993. június-szeptemberben megtartott] kiállítást rendezte és a kötet képanyagát válogatta Baranyi Anna. Szerk. Toldi Éva. Bp. – Újvidék, 1993, Petőfi Irodalmi Múzeum – Forum.
~~: Szóakció II. Részlet. Szajkó István ~~ – portréjával. Pag. nélk.

ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT Évkönyve 1990–1993. Szerk. ~~. Bibl. Csapó Julianna. Újvidék, 1993, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. A JMMT Évkönyvei 1.
~~: Beköszöntő helyett 5–6. – Indítvány az Alkotók Gyűlése megreformálására, átminősülésére 8–9. – A Jugoszláviai Magyar Írástudók/Alkotók Fóruma tevékenységének alapelvei. Javaslat az AGY alkalmi bizottságának 11–15. – Kisebbségmegtartó feladatkörben. Megalakulás előtt a Jugoszláviai Magyar Írástudók Műhelye. Interjú ~~ egyetemi tanárral [Bálint Sándor] 16–23. – Fél kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szántani. A JMMT alakuló közgyűlésének a megnyitója 43–46. – Déli Magyar Művelődési Társaság? [Program-dilemmák a Jugoszlávia felbomlását jelző háború kezdetén] 89–98. – Hogyan tovább a Társasággal? [Közgyűlési vitaindító 1992-ben] 167–173.

HOGYAN TOVÁBB A HÁBORÚ UTÁN? A vajdasági magyar szelemi élet kör-, kor- és kórképe ‘92/93. A JMMT és a Magyar Szó tribünciklusának dokumentumai. Szerk. ~~. Bibl. Csapó Julianna. Újvidék, 1993, JMMT – Magyar Szó. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 3.
~~: Egy újabb 1945 küszöbén? Vitaciklus-nyitó 7–12. – Hozzászólás [a művelődési amatörizmusunkról szóló vitaest bevezetőjéhez] 86–87. – Bevezető [a helytörténet-írásunkról szóló zentai vitafórumon] 104–106. – Hozzászólás [A JMMT hungarológiai és komparatisztikai tevékenysége] 131–133. és 137–139. – Hozzászólás [A vajdasági magyar írók önszerveződésének hiányáról az „Irodalmi életünk, folyóirat- és könyvkiadásunk” c. tribün-esten] 155–156. – Bevezető [az „Értelmiségi kivándorlásunk, háborús peregrinációnk” c. vitaesten] 241–250. – Egy tribünciklus végén [Elhangzott a „Hogyan tovább a háború után?” c. vitasorozat 1993. jún. 30-i zárórendezvényén] 267–269. – Szerkesztői jegyzet 279–280.

MAGYAR ÍRÓK I. VILÁGTALÁLKOZÓJA. Szerk. Laczkó András. Kaposvár, 1993, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság.
~~: Öt bővített mondat. Vita Dudás Károly felszólalásával 174.

RÉGI ÉS ÚJ PEREGRINÁCIÓ. II. köt. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson [Szeged, 1991] elhangzott előadások. Szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László és Nyerges Judit. Bp. – Szeged, 1993, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft.
~~: Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus kisebbségi alkotósors – hét életképben elbeszélve 1099–1105.

1995

ÉLETJEL ÉVKÖNYV 6. Életjel 1988–1994. Sajtó alá rend. Dévavári Zoltán és Horváth Emma. Szabadka, 1995, Szabadegyetem.
~~: Az irodalompolitikai tolerancia emlékezetes példája 33–35. –
Az Életjel Aranya, anno Domini 1992., p. 113–116.

TÓTHFALUSI KEREKASZTAL. A kisebbségi értelmiség ma c. tóthfalusi beszélgetés anyaga. Szerk. Papp György. Kanizsa, 1995, Cnesa.
~~: Honnan tovább, mit, hogyan és kivel a kisebbségpolitikában 145–160.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET III. köt. Vál., szerk., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1995, Magy. Tansz. [sic]. Értekezések, monográfiák 21.
~~: Előszó 7. – Jegyzetek a kötet írásairól 225–228.

1996

POLOŽAJ MANJINA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI. Zbornik radova sa medjunarodnog naučnog skupa... 1995. [A kisebbségek helyzete Jugoszlávia Szövetségi Köztársaságban. A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia 1995. évi nemzetközi tudományos értekezletének anyaga]. Szerk. Miloš Macura és Vojislav Stanovčić. Bgd., 1996, SANU.
~~: Mogućnosti i problemi uspostavljanja manjinske lokalne samouprave i personalne autonomije u Vojvodini [A kisebbségi helyi önkormányzatok és a személyi elvű autonómia létrehozásának lehetőségei és problémái Vajdaságban] 447–457.

HONOSSÁGUNK ELSŐ FÉLEZER ÉVE. Magyarok Dél-Magyarországon, 896–1526. Szerk. ~~. Újvidék, 1996, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 5.
~~: „Emlékezzünk történtekrűl”... [Elhangzott a JMMT 1996. jún. 30-i millecentenáriumi ünnepségén] 7–14. – Függelék. Képpel, szóval honosságunk első félezer évéről 49–89.

1997

A HONFOGLALÁS 1100 ÉVE ÉS A VAJDASÁG – 1100 GODINA DOSELJENJA MAĐARA I VOJVODINA. Egy [nemzetközi] tudományos tanácskozás anyaga. Szerk. Toldi Éva, Nikola Stojanac és Petar Pijanović. Újvidék – Bgd., 1997, Forum – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
~~: A honfoglalás apológiája három középkori történeti művünkben 212–220.

ANYANYELVŰ OKTATÁSUNK. Válogatás a Magyarságkutató Tudományos Társaság nemzetközi tanácskozásán [1996] elhangzott előadásokból. Szerk. Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. Szabadka, 1997, MTT. MTT Könyvtár 1.
~~: Iskolahálózat és útkeresés. Részlet a Modellkeresésünk, modelltervezésünk fél évtizede c. hosszabb tanulmányból 163–165.

1998

A MAGYAR MŰVELŐDÉS ÉS A KERESZTÉNYSÉG. III. köt. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus [Róma – Nápoly 1996] előadásai. Szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit és Sárközi Péter. Bp. – Szeged, 1998, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt.
~~: „Atyámfia, anyag!”, avagy egy ellen-gubbiói krisztiánus esztétika és kortörténeti háttere 1487–1492.

1999

Sinkó Ervin: A HONTALANSÁG ÉNEKEI. Kiadatlan versek 1914–1967. Begyűjt., szerk., előszó, bibl. ~~. Újvidék, 1999, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei I.
~~: Bevezető 5–8. – Függelék. Sinkó Ervin kéz- és gépiratos hagyatéki versei [társsz. Ivan Meden]. – S.E. verseinek bibliográfiája – S.E. lírikusi életművének válogatott kritika-bibliográfiája 261–286.

2000

Sinkó Ervin: BEZÚZOTT HÁBORÚS NAPLÓ 1939–1944. Sajtó alá rend., elő- és utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei II.
~~: Egy napló naplója I–XVI. – A hazátlan ember és nehéz honfoglalása 415–486. – Jegyzetek. E kiadásról. Jegyzetek a fejezetekhez 487–555.

ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000. Szerk., előszó ~~. Bibl. Csapó Julianna. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. A JMMT Évkönyvei 2.
~~: Önmagunk nyomában: elődök és utódok nyomában 5–16. – Öt év múltán. A JMMT szerepvállalása a vajdasági magyarság szellemi életében [A Társaság 1995. jún. 24-i közgyűlésén elhangzott programbeszámoló] 197–207. – Vissza- és előrepillantás [Vitaindító a JMMT 1997. dec. 20-i tisztújító évi közgyűlésén] 215–220.

DÉLVIDÉK, NEGYVENNYOLC. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai Vajdaság területén. Szerk., bev. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 2.
~~: Bevezető helyett 5–7.

KISEBBSÉGJOG A VAJDASÁGBAN – MANJINSKA PRAVA I NJIHOVA PRIMENA U VOJVODINI. A nemzetiségi jogok törvényes rendezésének hagyománya és gyakorlata a Monarchiától napjainkig – Tradicija i praktični aspekti zakonskog regulisanja manjinskih prava na području Vojvodine od epohe Monarhije do današnjih dana [A JMMT „A nemzetiségi jogok törvényes rendezésének hagyományairól és gyakorlati vetületéről a Vajdaságban” című, 1997-ben megtartott kétrészes nemzetközi tudományos tanácskozásának expozéi és vitaanyaga]. Szerk. Markovics-Majtényi András. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 3.
~~: Megnyitó [a Társaság nemzetközi tanácskozásán] 7–9. – Uvodna reč [Bevezető] 7–8. [sic, a könyv magyar és szerb része külön pag.]

VAJDASÁGI MARASZTALÓ. Tanulmányok, kutatások. Szerk. Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. Szabadka, 2000, MTT. MTT Könyvtár 3.
~~: Adatok a délvidéki magyar tanügyi, művelődési, tudományos és művészeti civil szervezetek múltjához és jelenéhez 281–287.

MAGYAROK A VILÁGBAN. KÁRPÁT-MEDENCE. Kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról. Sorozatfőszerk. Dr. Kasza Sándor. Főszerk. Bihari Zoltán. Szerk. Bihariné Dániel Katalin. Bp., 2000, CEBA Kiadó.
~~: Civil szervezetek [Vajdaságban, a XIX. századtól a XX. sz. végéig] 624–626.

2001

Sinkó Ervin: AZ IDEGEN. Novellák és elbeszélések 1925–1964. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei III.
~~: A kisepikus nehéz honfoglalása 5–9. – Jegyzetek a kötet írásairól. Bibliográfia: I. S.E. kéz- és gépiratos novellái, elbeszélései és prózatöredékei az írói hagyatéktárban [társsz. Ivan Meden]. II. Lapokban és folyóiratokban közölt novellák és elbeszélések 1925–1977. III. Gyűjteményes Sinkó-kötetekben publikált kisprózák. IV. Antológiákban és gyűjteményes kiadványokban közölt kisprózák. V. S.E. novellisztikájának kritika-bibliográfiája 347–357.

NAGY MESÉLŐNK ÉBRESZTÉSE. Majtényi Mihály centenáriumára [A JMMT Majtényi-értekezletének expozéi, a szerzői hagyaték filológiai leírása, az életmű szelektív bibliográfiája és válogatás a szerző rádiós publicisztikájából]. Szerk., előszó ~~. Ispánovics Csapó Julianna: M.M. írói hagyatéka a JMMT dokumentumtárában. Juhász Géza: Szelektív Majtényi-bibliográfia. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 5.
~~: Előszó helyett 5–6.

2002

A HONFOGLALÁSTÓL MOHÁCSIG. Millenniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultúra első félezredére [A JMMT millenniumi tudományos értekezletének előadásai]. Szerk., előszó ~~. Újvidék, 2002, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 9.
~~: Bevezető 7–9.

Boschan Sándor: ÖRÖK ÁLMOK. Hagyatéki művek. Szerk., jegyz. ~~. Újvidék, 2002, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Líra, epika, dráma 4.
~~: Szerkesztői jegyzet 355–356.

2003

Kartag Nándor: 35 ÉVE EGYÜTT. A jugoszláviai magyar televíziózás története. Újvidék, 2003, Forum – Családi Kör.
~~: Természetszerű kriticizmussal 283–284.

2004

HATALOM ÉS KULTÚRA. I. köt. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus [Jyväskylä, Finnország 2001] előadásai. Szerk. Jankovics József és Nyerges Judit. Bp., 2004, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság.
~~: Egy jugoszláviai magyar ellenzéki nemzedék ellenzéki közírása. A Symposion-generáció publicisztikája 1961–1974., p. 388–394.

Sinkó Ervin: MAGYAR IRODALOM. 3. könyv. Hagyatéki tanulmányok, cikkek, kritikák 1922–1966. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2004, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei IV.
~~: Előszó 9–11. – Jegyzetek a kötet írásairól 447–463. – Bibliográfiák: 1. S.E. magyar irodalmi tárgyú publikációinak bibliográfiája 1915–1967. – 2. Magyar irodalmi tárgyú gépiratok a szerzői hagyatéktárban. 3. S.E. magyar irodalmi tárgyú írásainak és irodalom-interpretátori munkásságának szelektív kritika-bibliográfiája 1925–1998., p. 467–472.

Weissenbeck József: SZENT ÉS MOSTOHA DÉLIBÁBUNK. Bácsföldvár művelődési életének krónikája 1867–2002. Szerk. ~~. Újvidék, 2004, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 11.
~~: Rezime [szerb nyelvű] 363.

2005

A MI RÁKÓCZINK. Délvidéki tanulmányok a szabadságharc 300. évfordulójára. A Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság jubileumi konferenciájának előadásai. Szerk. Ispánovics Csapó Julianna. Újvidék, 2005, VMKT. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 12.
~~: A vox Dei és a vox humana konfliktusa. Rákóczi Confessio-jának egy lehetséges mai olvasata 81–100.

VOJVODINA OSAMSTOČETRDESETOSMA [A JMMT jubiláris 1848/49-es nemzetközi konferenciájának előadásai. Szerb nyelvű kiad.]. Szerk. Markovics – Majtényi András. Újvidék, 2005, Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság – Prometej. JMMT Kiskönyvtára. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 6.
~~: Umesto uvoda [bevezető helyett] 5-7.

2006

Sinkó Ervin: Világirodalmi esszék. Hagyatéki írások 1916-1939. Begyüjt., sajtó alá rend., szöveggond. jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2006, Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság.  JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei V.
~~: Jegyzetek a kötet írásairól 302-304. – Bibliográfia 305-307.

a dokumentum teteje

 

Szerkesztői bibliográfiája

Újságmelléklet és folyóiratok szerkesztése*

* Csak a személyesen szerkesztett/főszerkesztett évfolyamok, lap- és folyóiratszámok feltüntetésével, évfolyamonként egy tételszámmal.

Symposion
(1962–1964)

Symposion: az Ifjúság (Újvidék) c. hetilap irodalmi rovata (1961–62), ill. művészeti és kritikai melléklete (1963–64)
I. évf. 1961
1. sz. [sz.n.] 1961. dec. 21.
II. évf. 1962
2. sz. [sz.n.] 1962. jan. 1.–28. sz. [sz.n.] 1962. jún. 28.
Munkatársak [tkp. szerk. biz.]: Bányai János, Domonkos István, Fehér Kálmán, Koncz István, Tolnai Ottó. – Szerk.: Tolnai Ottó

II. évf., 29. sz. [sz.n.] 1962. szept. 6. – 44. sz. [sz.n.] 1962. dec. 20. Szerk. biz. [s.n.]: Bányai János, Bosnyák István, Domonkos István, Gerold László, Utasi Csaba. Szerk. [s.n.]: ~~.

III. évf. 1963: „Az Ifjúság művészeti és kritikai melléklete” [Megj. kéthetenként]
1. sz. mell. [sz.n.] 1963. jan. 1. – 22. sz. mell. [sz.n.] 1963. dec. 12.
Szerk. biz.: Bányai János, ~~, Domonkos István, Gerold László, Utasi Csaba. Szerk.: ~~

IV. évf.
23. sz. mell. [sz.n.] 1964. jan. 1. – 37. sz. mell. [sz.n.] 1964. szept. 24. Szerk. biz.: Bányai János, ~~, Fehér Kálmán, Végel László, Vlaovics József. Szerk.: ~~

Új Symposion
(1965)

Új Symposion: művészeti-kritikai folyóirat. [Megj. havonta].

I. évf. 1965
1. sz.: 1965. jan. 15. – 3. sz.: 1965. márc. 15. – Szerk. biz.: Bosnyák István (fő- és fel. szerk.), Tolnai Ottó (szerk.), Bányai János, Domonkos István, Fehér Kálmán, Gerold László, Raffai Ferenc, Utasi Csaba, Varga Zoltán, Várady Tibor, Végel László

Új Symposion
(1967–1968)

III. évf. 1967
29–30. sz.: 1967. szept.–okt. – 31–32. sz.: 1967. nov.–dec.
Fő- és fel. szerk.: Bányai János. Szerkesztők: ~~, Tolnai Ottó. [Szerk. biz. nélk.]

IV. évf. 1968
33. sz.: 1968. jan. – 42. sz.: 1968. okt. [Szerk. biz. nélk.]
43. sz.: 1968. nov. – 44. sz.: 1968. dec. – Szerk. biz.: Bányai János (fő- és fel. szerk.), Böndör Pál, Fehér Kálmán, Gerold László, Tolnai Ottó (szerk.), Várady Tibor, Végel László.
A Sinkó Ervin Munkaév szerkesztője: ~~

Új Symposion
(1969–1971)

V. évf. 1969
54. sz.: 1969. okt. – 56. sz.: 1969. dec. – Szerk. biz.: Ágoston András, ~~ [a Centrifugális sarok szerk. s.n.], Danyi Magdolna, Gion Nándor, Podolszki József, Tolnai Ottó (főszerk.), Utasi Csaba, Vajda Gábor, Várady Tibor (fel. szerk.), Végel László

VI. évf. 1970
57. sz.: 1970. jan. – 65. sz.: 1970. szept.
66. sz.: 1970. okt. – 68. sz.: 1970. dec. – Szerk. biz.: ~~ [a Centrifugális sarok szerk. s.n.], Danyi Magdolna, Gerold László, Gion Nándor, Tolnai Ottó (főszerk.), Tóth Ferenc, Utasi Csaba, Vajda Gábor, Várady Tibor (fel. szerk.), Végel László

VII. évf. 1971
69. sz.: 1971. jan. – 71–72. sz.: 1971. márc.- ápr.
73. sz.: 1971. máj. – 80. sz.: 1971. dec. – Szerk. biz. ua.
Fő és fel. szerk.: Tolnai Ottó

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei
(1969–1974)

A Hungarológiai Intézet folyóirata. [Megj. évente négyszer].
Szerkesztik: ~~ [szerk.], Szeli István [fő- és fel. szerk.]

I. évf. 1969
1. sz.

II. évf. 1970
2 – 4. sz.

III. évf. 1971
5–6. – 9. sz.

IV. évf. 1972
10 – 13. sz.

V. évf. 1973
14 – 16–17. sz.

VI. évf. 1974
18 – 19–20. sz.

Hungarológiai Közlemények
(1981–1983)

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének folyóirata. [Megj. évente négyszer]. Fel. szerk. ~~. Főszerk. Hornyik Miklós

XIII. évf. 1981
49. sz.

XIV. évf. 1982
50 – 53. sz.

XV. évf. 1983
54 – 56. sz.

a dokumentum teteje

Könyvsorozatok, évkönyvek, antológiák szerkesztői gondozása

Symposion Könyvek

KONTRAPUNKT. Symposion ’61–63. [Antológia]. Vál. ~~ és Bányai János. Sajtó alá rend. ~~ [s.n.]. Újvidék, 1964, Forum, Symposion Könyvek 3., 359 p.

A Horvátországi Magyarok Szövetsége kiadványai

Ady Endre: PJESME – VERSEK. Szerk., elő- és utószó ~~. Eszék, 1978, HMSZ, 143 p.

Értekezések, monográfiák

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK. [Többszerzős tanulmánygyűjt.]. Szerk. és előszó ~~. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 1., 327 p.

Veselinović Šulc Magdolna: A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET A XIX. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM TÜKRÉBEN. Szerk. ~~ [s.n.]. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 5., 155 p.

Penavin Olga: NÉPRAJZI TANULMÁNYOK. Szerk. ~~. Újvidék, 1983, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 7., 323 p.

DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK I. [Többszerzős tanulmánygyűjt.]. Szerk. [s.n.], elő- és utószó ~~. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 2., 341 p.

DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK II. [Többszerzős tanulmánygyűjt.]. Szerk., elő- és utószó ~~. Újvidék, 1984, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 8., 347 p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET I. [Többszerzős tanulmánygyűjt.], Vál., szerk., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1985, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 4., 284 p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET II. [Többszerzős tanulmánygyűjt.]. Vál., szerk., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 13., 215 p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET III. [Többszerzős tanulmánygyűjt.]. Vál., szerk., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1995, Magy. Tansz., Értekezések, monográfiák 21., 239 p.

A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái

Káich Katalin: AZ INTÉZETI KIADVÁNYOK REPERTÓRIUMA 1968–1983. Szerk. [s.n.] és előszó ~~. Újvidék, 1983, Hung. Kut. Int., A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái 1., 98 p.

Sinkó Ervin művei

Hagyományaink-sorozat

Sinkó Ervin: NEHÉZ HONFOGLALÁS. Naplófeljegyzések 1939-től 1944-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 1971, Forum, Hagyományaink I., 555 p. [Bezúzva]

Sinkó Ervin: HONFOGLALÁS ELŐTT. Naplófeljegyzések 1939-től 1942-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 1976, Forum, Hagyományaink I. [sic], 357 p.

Sinkó Ervin Művei-sorozat

Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék, 1985, Forum, Sinkó Ervin Művei [sz.n.], 627 p.

Sinkó Ervin: KRLEŽA. Esszék, tanulmányok, kommentárok. Begyűjt., sajtó alá rend., szöveggond., ford., utószó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 1987, Forum, Sinkó Ervin Művei [sz.n.], 405 p.

Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények I. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1989, Forum, Sinkó Ervin Művei [sz.n.], 380 p.

Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények II. Sajtó alá rend., jegyz. ~~. Újvidék, 1989, Forum, Sinkó Ervin Művei [sz.n.], 342 p.

Sinkó Ervin Kiadatlan Művei-sorozat

Sinkó Ervin: A HONTALANSÁG ÉNEKEI. Kiadatlan versek 1914–1967. Szerk., [begyűjt., előszó, bibl.] ~~. Újvidék, 1999, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei I., 295 p.

Sinkó Ervin: BEZÚZOTT HÁBORÚS NAPLÓ 1939–1944. [Vö. NEHÉZ HONFOGLALÁS]. Sajtó alá rend., elő- és utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei II., 555 + XVI p.

Sinkó Ervin: AZ IDEGEN. Novellák és elbeszélések 1925–1964. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei III., 357 p.

Sinkó Ervin: MAGYAR IRODALOM. 3. könyv. Hagyatéki tanulmányok, cikkek, kritikák 1922–1966. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2004, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei IV., 480 p.

Sinkó Ervin: VILÁGIRODALMI ESSZÉK. Hagyatéki írások 1916–1939. Begyűjt., sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. és bibl. ~~. Újvidék, 2006, Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Művei V.

Sorozatokon kívüli Sinkó-publikációk filológusi gondozása

SINKÓ ERVIN-EMLÉKEST (1898. okt. 5.–1967. márc. 26.). Vál., szerk. ~~ [s.n.]. Novi Sad, 1967, BTK Magy. Tansz. – Új Symposion kiad., pag. nélk. [Grafikai szerk. Maurits Ferenc, s.n.]

Ervin Šinko: DRVARSKI DNEVNIK 1939–1944. [Vö. BEZÚZOTT HÁBORÚS NAPLÓ]. Sajtó alá rend., jegyz., utószó ~~. Bgd., 1987, BIGZ, 447 p.

Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék – Bp., 1988, Forum – Magvető, 659 p.

Becskereki Szabó György életműve

B. Szabó György: ÉLMÉNY, SZEREP, HIVATÁS. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Forum, B. Szabó György Művei 1. [sz.n.], 303 p.

B. Szabó György: TÉR ÉS IDŐ. Sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Forum, B. Szabó György Művei 2. [sz.n.], 398 p.

B. Szabó György: A TÉR ÉS IDŐ ÁRNYÉKÁBAN. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1989, Forum, B. Szabó György Művei 3. [sz.n.], 331 p.

B. Szabó György: ÉJSZAKÁK, HAJNALOK. A kiegészítéseket begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 1990, Forum, B. Szabó György Művei 4. [sz.n.], 370 p.

A JMMT Kiskönyvtára*
(1991–2006)

* Itt csak a személyesen szerkesztett, filológiailag gondozott JMMT-könyvek szerepelnek.

Gyűjteményes kötetek szerkesztői gondozása

ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT évkönyve 1990–1993. Vál., szerk., előszó ~~. Újvidék, 1993, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. A JMMT évkönyvei 1., 228 p.

ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000. Vál., szerk., előszó ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. A JMMT évkönyvei 2., 409 p.

HOGYAN TOVÁBB A HÁBORÚ UTÁN? A vajdasági magyar szellemi élet kör-, kor- és kórképe ‘92/93. A JMMT és a Magyar Szó tribünciklusának dokumentumai 1992/93. Vál., szerk., elő- és zárszó ~~. Újvidék, 1993, JMMT – Magyar Szó. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 3, 280 p.

HONOSSÁGUNK ELSŐ FÉLEZER ÉVE. Magyarok Dél-Magyarországon, 896–1526. [A JMMT millecentenáriumi emlékkönyve]. Vál., szerk. ~~. Újvidék, 1996, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 5, 91 p.

DÉLVIDÉK, NEGYVENNYOLC. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai Vajdaság területén [Többszerzős tanulmánygyűjt.]. Szerk., bev. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 2, 282 p.

NAGY MESÉLŐNK ÉBRESZTÉSE. Majtényi Mihály centenáriumára. [A Társaság centenáriumi tanácskozásának kibővített anyaga]. Szerk. és előszó ~~. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 5, 180 p.

A HONFOGLALÁSTÓL MOHÁCSIG. Millenniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultúra első félezredére [A JMMT millenniumi tud. tanácskozásának előadásai]. Szerk. és előszó ~~. Újvidék, 2002, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 9, 215 p.

Egyéni Kiskönyvtár-kötetek szerkesztői gondozása

ANDRIĆ Edit: Kontrasztív mondatszerveződés-vizsgálatok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2005, JMMT. Nyelvészet 7, 252 p.

BALLA Ferenc: Orvosok több hazában. Adalékok Vajdaság egészségügyének történetéhez. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Természettudomány és -tudománytörténet 1, 93 p.

BOSCHAN Sándor: Örök álmok. Hagyatéki művek. Szerk. és jegyz. ~~. Újvidék, 2002, JMMT. Líra, epika, dráma 4, 356 p. + 9 p. dok.

BOZÓKI Antal: Önpusztítás. Környezetszennyezés, államfelelősség, kártérítés. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 1, 219 p.

BOZÓKI Antal: Emberi és kisebbségi jogaink. Eszmény és valóság. Válogatott írások és dokumentumok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2001, JMMT. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 5, 429 p.

BURÁNY Béla: Emberek, sorsok, balladák. Így éltünk Dél-Pannóniában I. Szerk. ~~. Újvidék, 1991, JMMT. Szociográfia 1, 149 p.

BURÁNY Béla: Emberek, sorsok, katonák. Így éltünk Dél-Pannóniában II. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Szociográfia 2, 266 p.

CSÁKY S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT – Magy. Tansz. Művelődés- és helytörténet 6, 335 p.

FEKETE J. József: Széljegyzetek Szentkuthyhoz. Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon Szentkuthy Miklós regényeiben. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1998, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 5, 152 p.

FEKETE J. József: Imádságos kolostor. Könyv az olvasásról. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2002, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 6, 242 p.

FOKY István, B.: Magyarkák. Ifjúsági regény. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Ijfúsági és gyermekirodalom 1, 176 p.

GALLUSZ László: Földéhség. Szociográfiai portrék. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1996, JMMT. Szociográfia 4, 170 p.

GALLUSZ László: Az élet poklában. Bácskaiak vallomása az oroszországi hadifogságról. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Élet- és korrajzok 3, 203 p.

GLESZER Norbert: Kalászfejek zsolozsmája. Aratás és cséplés Óbecsén a XX. században. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1999, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 9, 167 p. + 54 p. dok.

GYÖRE Géza: Fehér Ferenc-bibliográfia I. Szerk. ~~. Újvidék, 1991, JMMT. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 1, 84 p.

KÁICH Katalin: A bogyófák árnyékában. Tanulmányok Zombor művelődéstörténetéből I. Szerk. ~~. Újvidék, 2006, JMMT. Művelődés- és helytörténet 13.

KATONA Edit: Nyelvművelés kisebbségben. Tanulmányok a délvidéki magyar nyelvhasználatról. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2003, JMMT. Nyelvészet 6, 146 p.

KIS Margita: A magyar Biblia hőskora. A szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig. Szerk [s.n.] ~~. Újvidék – Tóthfalu, 1999, JMMT – Logos. Művelődés- és helytörténet 8, 214 p.

KOVÁCS Endre: Doroszló népi juhászata. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1995, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 6, 106 p. + 23 p. dok.

LÁBADI Károly: Meg vagyok én búval rakva. Ács Gedeon élete és feljegyzései a XIX. századi drávaszögi népéletről. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 2, 142 p.

MOLNÁR CSIKÓS László: Nevek és szavak nyomában. Nyelvművelő írások. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2001, JMMT. Nyelvészet 5, 169 p.

MOJZES Antal: Bajmok művelődési krónikája I. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Művelődés- és helytörténet 1, 147 p.

MOJZES Antal: Bajmok művelődési krónikája II. Szerk. ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Művelődés- és helytörténet 2, 269 p.

PATAKY András: Baranya titkokat rejtegető földrajzi nevei. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Nyelvészet 2, 77 p.

PILINSZKY János: Krater – Kráter. Vál., ford. Horváth Ottó. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT – Forum. Műfordítás és kapcsolattörténet 1, 82 p.

PISZÁR Ágnes: Kisesszék. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1994, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 2, 68 p.

PUSZTASZERI László: Az utolsó magyar királyfi. Habsburg Ottó élete és kora. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1998, JMMT. Társadalmi és történelmi publicisztika 4, 181 p. + 13 p. dok.

RIBÁR Béla: A százéves röntgensugárzás. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1995, JMMT. Természettudomány és -tudománytörténet 2, 66 p.

RIBÁR Béla: Híres magyar tudósok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Természettudomány és -tudománytörténet 3, 125 p.

SILLING István: Kupuszinai tájszótár. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Nyelvészet 1, 235 p.

SILLING István: Templomok, szentek, imádságok. Tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgyköréből. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék – Tóthfalu, 1994, JMMT–Logos. Néprajz, folklór, népköltészet 5, 133 p. + 4 p. dok.

SILLING István: Örökségünk nyomában. Levéltári jegyzetek a Bácskából. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék – Tóthfalu, 1995, JMMT–Logos. Művelődés- és helytörténet 4, 131 p.

SILLING István: Tegnap és ma. Adalékok a Nyugat-Bácska néprajzához. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1998, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 8, 158 p.

SIMON István, Cs.: Varasodás. Versek. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Líra, epika, dráma 1, 39 p.

SIMON István, Cs.: Sóvirág. Észak-Bánát szociográfiájához. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Szociográfia 3, 230 p.

SINKOVITS Ferenc: Bácskai magyar időjóslás. Csantavér népi meteorológiája. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 7, 231 p.

SPIRA György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól Alamócig. Szerk. ~~. Újvidék, 2001, JMMT. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 4, 467 p.

SZIMIN BOSÁN Magda: Gálék. Gál László és Erzsébet kevéssé ismert élete. Szerk. ~~. Újvidék, 1994, JMMT. Élet- és korrajzok 1, 214 p. + 14 p. dok.

SZIMIN BOSÁN Magda: Izraeli családfa. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1999, JMMT. Útirajzok 2, 306 p.

SZLOBODA János: Zentán történt ’44-ben. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Társadalmi és történelmi publicisztika 1, 233 p.

SZLOBODA János: Hadak útján. Történelmi publicisztika. Szerk. [s.n.]  ~~. Újvidék, 2001, JMMT. Társadalmi és történelmi publicisztika 6, 260 p.

THOMKA Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két [világ-]háború között. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 2, 110 p.

TRIPOLSKY Géza: „Nem bánom, hogy juhásznak születtem”. A Tisza-vidék néprajzához és folklórjához. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 1, 104 p.

TRIPOLSKY Géza: Munkák, ünnepek, népszokások. A Tisza-vidék néprajzához és folklórjához. Szerk. ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 3, 156 p.

VANKÓ Gergely: Napot görgető dzsungelek. Indiai útinapló. Második, bőv. kiad. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Útirajzok 1, 128 p.

VIRÁG Gábor: Egy bácskai magyar népiskola krónikája. A kishegyesi római katolikus felekezeti iskola története 1770–1920. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1999, JMMT. Művelődés- és helytörténet 7, 262 p. + 24 p. dok.

VIRÁG Gábor: Kishegyes. Helytörténeti tanulmányok és dokumentumok. Szerk. ~~. Újvidék, 2002, JMMT. Művelődés- és helytörténet 10, 316 p.

WEISSENBECK József: Szent és mostoha délibábunk. Bácsföldvár művelődési életének krónikája 1867–2002. Szerk. és rezümé ~~. Újvidék, 2004, JMMT. Művelődés- és helytörténet 11, 363 p.

a dokumentum teteje

Könyvsorozatok fő- és fel. szerkesztői gondozása

Tanulmányok/Studije
(1982–1984)

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének kiadványa [évkönyve]

XV. évf., 1982., 15. füz.
XVI. évf., 1983., 16. füz.
XVII. évf., 1984., 17. füz.
Fel. szerk. ~~. Főszerk. Thomka Beáta

Bibliográfiai Füzetek
(1983)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. [Megj. évente]

Pastyik László: A jugoszláviai magyar irodalom 1978. évi bibliográfiája. Újvidék 1982 [tkp. 1983]
Fő- és fel. szerk. ~~.

A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái
(1983)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete

Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968–1983. A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiája 1. Újvidék, 1983.
Fel. szerk. ~~.

Vajdaság helységeinek földrajzi nevei
(1981–1983)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Nyelvészeti Füzetek. Névtudományi sorozat

Penavin Olga – Matijevics Lajos: Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1981.

Papp György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1982.

Penavin Olga – Matijevics Lajos: Becse és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1983.
Felelős szerk. ~~. Sorozat-főszerk. Matijevics Lajos. Szerk. Penavin Olga

Szerbhorvát–magyar kontrasztív nyelvtan
(1982)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Nyelvészeti Füzetek. Szerbhorvát–magyar kontrasztív nyelvtan 6.

Mikes Melánia – Keck Balázs – Sava Babić: Szórendi kérdések. Újvidék, 1982.
Fel. szerk. ~~.

Értekezések, monográfiák
(1982–1985)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete

Penavin Olga [vál.], ~~ [szerk.]: Jugoszláviai magyar nyelvjárások. Újvidék, 1982. Értekezések, monográfiák 1.

Veselinović Šulc Magdolna [vál.]: Délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok I. Újvidék, 1982. Értekezések, monográfiák 2.

Jung Károly [vál., szerk.]: Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék, 1983. Értekezések, monográfiák 3.

Bosnyák István [vál., szerk.]: Jugoszláviai magyar népköltészet I. Újvidék, 1985. Értekezések, monográfiák 4.

Veselinović Šulc Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar irodalom tükrében. Újvidék, 1982. Értekezések, monográfiák 5.

Káich Katalin: Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma 1836–1918. Újvidék, 1983. Értekezések, monográfiák 6.

Penavin Olga: Néprajzi tanulmányok. Újvidék, 1983. Értekezések, monográfiák 7.

Veselinović Šulc Magdolna [vál.], ~~ [szerk.]: Délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok II. Újvidék, 1984. Értekezések, monográfiák 8.

Hornyik Miklós [vál.]: Jugoszláviai magyar művelődéstörténet. Újvidék, 1984. Értekezések, monográfiák 9.
Fel. szerk. ~~. Sorozat-főszerk. Szeli István

JMMT Kiskönyvtára*

* Itt csak a más olvasószerkesztők/sorozatszerkesztők által gondozott és sajtó alá rend. Kiskönyvtár-kötetek szerepelnek; a ~~ által s.n. gond. gyűjt. és egyéni JMMT-címszavakat l. az előzőekben.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., I. köt. [1989–1990. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1993, JMMT.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990, II. köt. [1987–1988. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1996, JMMT.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., III. köt. [1984–1986. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1997, JMMT.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., IV. köt. [1981–1983. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1999, JMMT.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., V. köt. [1976–1980. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 2002, JMMT.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., VI. köt. [1971–1975. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 2005, JMMT.

HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., VII. köt. [1961–1970. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 2006, JMMT.

BÁCSKAI MAGYAR NÉPVISELETEK. [Többszerzős tanulmányköt.]. Szerk. Silling István. Előszó Beszédes Valéria. Újvidék, 1994, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 4.

KISEBBSÉGJOG A VAJDASÁGBAN – MANJINSKA PRAVA I NJIHOVA PRIMENA U VOJVODINI [Többszerzős, kétnyelvű tanulmányköt.]. Szerk. Markovics–Majtényi András. Újvidék, 2000, JMMT. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 3.

IFJÚSÁG, KÖZ-ÉRZET. Vajdaság, anno Domini 1999/2000. [Többszerzős dokumentumköt.]. Szerk. Tóth Lívia. Újvidék, 2001, JMMT. Társadalmi és történelmi publicisztika 5.

VOJVODINA 1848 [Többszerzős szerb nyelvű tanulmányköt. A DÉLVIDÉK, NEGYVENNYOLC rövid. vált.]. Szerk. Markovics–Majtényi András. Újvidék, 2005, JMMT – Prometej. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 6.

Farkas Zsuzsanna: Nyelvőrökkel nyelvőrségen. Interjúk. Szerk. Vajda József. Újvidék, 1994, JMMT. Nyelvészet 4.

Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Szerk. Harkai Vass Éva. Újvidék, 1993, JMMT. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 3.

Juhász Erzsébet: Esti följegyzések. Egy évad a balkáni pokolból. Szerk. Piszár Ágnes. Újvidék, 1993, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 1.

Molnár Cs. Attila: Szóparázsnál. Tárcanovellák. Szerk. Juhász Erzsébet. Újvidék–Szabadka, 1994, JMMT–Szabad Hét Nap. Líra, epika, dráma 3.

Molnár Csikós László: Böngészések nyelvhasználatunk eszköztárában. Nyelvművelő írások. Szerk. Vajda József. Újvidék, 1993, JMMT. Nyelvészet 3.

Utasi Csilla: A fekete hold. Esszék, tanulmányok. Szerk. Piszár Ágnes. Újvidék, 1994, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 3.

Varga Zoltán: Farkasok és filozófusok. Esszék, tanulmányok. Szerk. Piszár Ágnes. Újvidék, 1994, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 4.
Fő- és fel szerk. ~~

a dokumentum teteje